Meny
 

Psykodynamisk behandling av ruslidelser

; Shahram Shaygani

I denne boken presenterer forfatterne Per Føyn og Shahram Shaygani en systematisk behandlingsmodell basert på psykodynamiske prinsipper. De behandler misbruk og avhengighet som to ytterpunkter på et kontinuum de kaller ruslidelse. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

I denne boken presenterer forfatterne Per Føyn og Shahram Shaygani en systematisk behandlingsmodell basert på psykodynamiske prinsipper. De behandler misbruk og avhengighet som to ytterpunkter på et kontinuum de kaller ruslidelse. Rusmisbruk har en impulsiv og sporadisk karakter, mens rusavhengighet er mer tvangspreget atferd.
Forfatterne hevder at psykodynamisk teori har sin styrke i forståelsen av psykologiske og relasjonelle fenomener som er vanskelig tilgjengelige for vår umiddelbare bevissthet. Derfor er psykodynamisk perspektiv og behandling spesielt velegnet og virksomt i forhold til pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser.

Bokens første del beskriver et teoretisk grunnlag for leseren. Andre del handler om den kliniske praksisen. Begreper blir definert der de brukes første gang. Forfatterne har brukt mange eksempler fra sin egen kliniske hverdag. Eksemplene er anonymisert, men essensen i det psykodynamiske innholdet er beholdt.

Boken er først og fremst skrevet for helsepersonell som arbeider med ruspasienter, uavhengig av fagbakgrunn, men vi håper at den også vil være av interesse for andre som berøres av ruslidelser: lærere, politifolk, sosialarbeidere, saksbehandlere på NAV, rusavhengige og pårørende.

____________

«Språket er godt og enkelt, og fenomener forklares på ulike måter slik at det skal være lett for leseren å følge med. (...) Forklaringene og eksemplene legger til rette for praktisk bruk i hverdagen. Boka anbefales herved.» Heid Nøkleby, www.rus.no
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 243
ISBN: 9788215015262
Utgave: 1. utg.
Format: 23 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Introduksjon

Kapittel 2 En kort introduksjon til den psykodynamiske teorien
Historisk utvikling av den psykodynamiske teorien

Hva er psykodynamisk tilnærming?

Det ubevisste og den topografiske modellen

Den strukturelle modellen

Psykisk determinisme

Den terapeutiske holdningen, ambivalens og motstand

Psykologiske forsvarsmekanismer

Overføring og motoverføring

Konklusjon


Kapittel 3 Nevrobiologi og psykodynamikk ved ruslidelser
Nevrobiologi og psykodynamikk

Signaloverføring mellom celler - grunnlaget for liv

Arv og aktivering av gener

Dopamin og det mesolimbiske system

Mentale prosesser i tidlig barndom gir forandringer i genekspresjon og hjernekjemi

Speilnevroner, emosjoner og empati

Selvregulering

Kognitiv nevrovitenskap og assosiasjonsnettverk

Alle rusmidler virker gjennom endring av synaptisk transmisjon

Rusmidlenes nevrobiologiske virkninger

Utvikling av rusavhengighet: biologi og psykologi

Nevrobiologiske mekanismer for tilbakefall

Langsiktige virkninger - nevroadaptasjon

Locus coeruleus og opiatavhengighet

Endrede mentale prosesser ved rusmiddelavhengighet

Ruslidelser er tilknytningslidelser

Behandling av ruslidelser


Kapittel 4 Den klassiske psykoanalysen og ruslidelser
Freuds forståelse av rusmisbruk og avhengighet i den psykoanalytiske perioden

Det ubevisste og drømmene hos ruspasienter

Lyst og spenning knyttet til rus

Repetisjonstvangen i rusatferd

Konflikten mellom selvbedrag og selverkjennelse

Konflikten mellom lystprinsippet og realitetsprinsippet

Forstyrrelse i kapasiteten til å sublimere

Aggresjon, selvhat og rusavhengighet

Avsluttende kommentar


Kapittel 5 Egopsykologi og ruslidelse
Hva er høna og hva er egget?

Egopsykologiens bidrag til å forstå ruslidelser
Forstyrrelse i realitetstesting

Forstyrrelse av tenkning, selvrefleksjon og selvanalyse

Rusmiddel; en illusjon om kontroll

Ruslidelse og bruk av primitive forsvarsmekanismer

Forstyrrelse i kapasiteten til å ta vare på seg selv


Superegopatologi og rus

Avsluttende kommentar


Kapittel 6 Objektrelasjonsteori og ruslidelser
Objektrelasjonsdyader som byggesteiner for personlighet

Forståelse av ruslidelsen ut ifra en objektrelasjonsteori

Rus ødelegger relasjoner

Rus som kommunikasjonsmiddel til andre

Et sadomasokistisk forhold til rus

Det onde objektet må ties til stillhet

Rus som et overgangsobjekt

Rus som middel for regulering av relasjoner

Fra avhengighet til tilknytning

Avslutning


Kapittel 7 Selvpsykologi og ruslidelser
Selvets forstyrrelse og rus

Selvobjekt

Rusmiddel som erstatning for et forstyrret selvobjekt

Avhengighetsfremkallende mekanismer

Den onde spiralen av avhengighet i et selvpsykologisk perspektiv

Narsissistisk raseri og tilbakefall av rusinntak

Overvåkning av selvopplevelse

Empatiens relevans for rusbehandling

Avsluttende kommentar


Kapittel 8 En integrert psykodynamisk modell for behandling av ruslidelser
Integrering av fire psykodynamiske teorier i rusbehandling
Driftspsykologi og rus / driftslignende abstinens

Egopsykologi som ser rus som mestringsmiddel

Det relasjonelle aspektet ved ruslidelser

Rus som et forsøk på å etablere et selvobjekt


Konklusjon


Kapittel 9 Individuell psykodynamisk psykoterapi for ruslidelser
Terapeutens innstilling til ruslidelser

Terapeutens holdning til pasienter med ruslidelser

Rammer for terapi

Initialfasen av terapi

Behandlingsfilosofi og mål
Reduksjon av rusbruk

Økning av psykologisk innsikt i sin ruslidelse

1 Umodne forsvarsmekanismer

2 Affektunnvikelse

3 Indre konflikter

4 Fravær av tenkning og refleksjon

5 Mangel på ansvarsfølelse for sine handlinger

6 Relasjonelle forstyrrelser


Avsluttende kommentar


Kapittel 10 Dynamisk gruppeterapi ved ruslidelser
Hvorfor gruppeterapi?

Fokus på avhengighetslidelsen og "russug"

Motivasjonsarbeid og fasetenkning i pasientenes og gruppenes utvikling

Sammenheng mellom pasientenes behov og gruppeterapi

Forberedelse og sammensetning av pasientgrupper

Å arbeide med og i relasjonene

De vanskelige følelsene

Arbeidsallianse - gruppeledernes personlige forutsetninger

Motoverføring og bruken av egne reaksjoner

Spesielle, dynamiske forhold rundt tilbakefall i grupper

Hva gjør terapeuten når han har gjort en "tabbe"?

Hva med "selvavsløring"?

Ikke alle skal gå i gruppe

Avslutningen er en spesielt viktig periode

Spesielle gruppefenomener

Tekniske anbefalinger og terapeutiske intervensjoner

Hva er det som hjelper?


Kapittel 11 Psykodynamisk miljøterapi ved ruslidelser
Innledning

Historie

Hva er miljøterapi?

Flerfaglighet og lojalitet til beslutninger

Miljøterapiens formål

Kultur, holdninger og relasjonskompetanse

Fasetilpasning

Et eksempel på praksis

Motoverføring i miljøet

Samhandling = "det sensitive samspillet"

Fokus på ruslidelsen

Avslutningsfasen

Samarbeid med familie, nettverk og behandlingsinstanser


Kapittel 12 Dynamisk veiledning i rusbehandling
Innledning

Kunnskap og kompetanse i pasientbehandling

Veiledning må være en selvfølgelig del av behandlernes hverdag

Teori

Veiledning

Veiledningens kompleksitet

Eksempler på vanlige veiledningsformer

Veileders oppgaver

Vanlige veiledningstemaer

Avslutning


Referanser

Register