Meny
 
9788276747461Lærebok i rehabilitering Kapittel 1 Et streiftog gjennom rehabiliteringsfeltets begrepshistorie
Fra abnormskole til omskoling
Fra omskoleringskurs til attføringstjenester
Attføringsapparatet befester sin stilling
Attføringsapparatet rasjonaliseres
Fra attføring til rehabilitering og habilitering
Oppsummering
Sluttnoter
Referanser
Kapittel 2 Funksjonshemning og rehabilitering - ideologi og virkelighet
Begrepet funksjonshemning
Forståelsesmodeller for funksjonshemning
Hvem har en funksjonshemning?
Begrepet rehabilitering
Lovgrunnlag ogføringer
Svakheter og fremtidige utfordringer
Referanser
Kapittel 3 Rehabiliteringsprosessen
Erkjennelse avetproblem
Årsaksdiagnostikk
Funksjonsdiagnostikk
Overordnet mål
Delmål
Rehabiliteringsplan og "arbeidsavtale"
Ulike rehabiliteringstiltak
Evaluering
Avsluttende kommentar
Referanser
Kapittel 4 Kommunikasjon som en del av rehabiliteringsprosessen
Spesielle kommunikasjonsutfordringer
Grunnregler for kommunikasjonen
Kan kommunikasjon læres?
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 5 Medvirkning og samarbeid
Brukermedvirkning
Aktører innen helhetlig rehabilitering
Individuelle planer
Samarbeid
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 6 ICF - en felles modell og et felles språk i rehabilitering
Hvorfor ICF?
Hva er ICF?
Sentrale begreper
ICF i praktisk rehabiliteringsarbeid
ICF og organisering i rehabiliteringstjenester
Dokumentasjon
Sluttnoter
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 7 Undersøkelsesm etoder
Innledning
Undersøkelser på funksjonsnivå
Referanser
Undersøkelser på aktivitetsnivå
Referanser
Undersøkelser på delaktighetsnivå (participation)
Referanser
Undersøkelsesmetoder for definerte pasientgrupper
Referanser
Kapittel 8 Nevropsykologiske undersøkelser
Den klinisk nevropsykologiske undersøkelsen
Nevropsykologisk differensialdiagnostikk innen rehabilitering
Nevropsykologisk funksjonsdiagnostikk innen rehabilitering
Nevropsykologisk forløpsdiagnostikk
Vurdering av personlighet, atferd og emosjoner
Vurdering ved nedsatt responsmulighet
Funksjonsområder i nevropsykologisk undersøkelse
Psykofysiologiske metoder
Referanser
Kapittel 9 Konsekvenser av immobilisering
Innledning
Psykiske reaksjoner
Nervesystemet
Muskulatur
Skjelettet
Bindevev ogleddbånd
Kontrakturer
Smerter
Hjerte-/karsystemet
Ødemer
Respirasjon
Nyrene
Metabolismen
Fordøyelsen
Huden
Referanser
Kapittel 10 Ernæring
Innledning
Vurdering av ernæringsstatus
Behov for næringsstoffer
Personer med endret næringsopptak
Mål for ernæringsstatus
Tiltak ved lavt inntak av mat og drikke
Tiltak ved overvekt
Referanser
Kapittel 11 Sentralnervesystemet (SNS) hjernen
Anatomi og funksjon
Transmittersubstansene
Det autonome nervesystemet
Regenerering avskader
Hjernen
Historikk
Anatomi og funksjon
Hjerneskader
Definisjoner/symptomer
Forekomst
Patofysiologi
Diagnostikk
Spesielle problemer
Medikamentell behandling
Treningsprinsipper
Organisering
Referanser
Kapittel 12 Hjerneslag
Innledning
Definisjon
Klassifikasjoneroginndelinger
Inndeling av hjerneslag etter patologiske hovedtyper
Hjerneblødninger
Prognoseved hjerneslag
Forløp
Diagnostiske undersøkelser og funksjonsundersøkelser
Behandlingskjeden
Behandling og rehabilitering i slagenhet
Oppfølgende rehabilitering
Komplikasjoner og spesielle følgetilstander
Effekter av rehabilitering og rehabiliteringsmetoder
Hjelpemidler
Oppsummering
Sluttnoter
Referanser
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Kapittel 13 Ryggmargsskader
Innledning
Epidemiologi
Skadenivåer
Skadeomfang
Tidlig diagnostisering og behandling
Primær rehabilitering
Funksjonsevne ved ulike skadenivåer
Avslutning
Referanser
Kapittel 14 D et perifere n ervesystemet (PNS)
Innledning
Anatomiogfunksjon
Lesjoner i PNS
Nevromuskulære sykdommer
Referanser
Kapittel 15 Bevegelsesapparatet
Innledning
Bevegelsesapparatet
Bevegelsesapparatets funksjon og yteevne
Rehabiliteringsstrategier ved tilstander i bevegelsesapparatet
Psykologiskeforhold
Sjeldne tilstander
Noensentrale modelldiagnoser
Trygderettigheter
Ortopediske hjelpemidler
Andreytelser
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 16 Hjerte- og karsystemet
Innledning
Hjerte-karsystemet og dets funksjon
Undersøkelser - diagnostikk, metoder og aktører
Kontroller, diagnostikk og funksjon
Intervensjon
Referanser
Anbefalt litteratur :
Kapittel 17 Respirasjonssystemet
Innledning
Respirasjonssystemet og dets funksjon
Undersøkelser - diagnostikk, metoder og aktører
Spesielle problemer og komplikasjoner
Lungerehabilitering
Anbefalt litteratur
Kapittel 18 Seksualitet
Seksualitet
Seksualitetogrehabilitering
Juridiskeforhold
Endringer i seksuell funksjon
Undersøkelsesmetodikk
Behandling/tiltak
Seksualtekniske hjelpemidler
Avslutning
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 19 Opptreningsinstitusjoner og helsesportssentre
Offentlig godkjente opptreningsinstitusjoner
Helsesportssentrene
Referanser
Anbefalt litteratur
Kapittel 20 Når livet skal leves - med en funksjonshemning
Forandringer kan gi bekymringer
Hva som er viktig, varierer
Personhjelp
Bolig
Lek og barnehage
Skoleog utdanning
Arbeid
Fritid
Transport
Hjelpemidler
Økonomi
Avslutning og oppsummering
Anbefalt litteratur
Internett
Forfatterpresentasjon
Illustrasjoner og fotos
Redaktører
Stikkordregister Bilder og illustrasjoner
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS