Meny
 
Velg blant 2,6 millioner titler

Tidenes 100 viktigste bøker

Theodor W. Adorno
(1903-1969)
Minima moralia

Anonym
(ca 1250)
Kongespeilet

Thomas Aquinas
(1225-1274)
Innføring i kristendommen

Hannah Arendt
(1906-1975)
Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet

Aristoteles
(384-322 f.kr.)
Den nikomakiske etikk
Om diktekunsten

Augustin
(354-430)
Bekjennelser

Michaíl Bakhtín
(1895-1975)
Rabelais og latterens historie

Roland Barthes
(1915-1975)
Mytologier

Gregory Bateson
(1904-1980)
Ånd og natur - en nødvendig enhet

Zygmunt Bauman
(f. 1925)
Moderniteten og Holocaust

Simone de Beauvoir
(1908-1986)
Det annet kjønn

Walter Benjamin
(1892-1940)
Essays

Henri Bergson
(1859-1941)
De to kilder for moral og religion

Niels Bohr
(1885-1962)
Atomteori og naturbeskrivelse

Pierre Bourdieu
(f. 1930)
Distinksjonen

Martin Buber
(1878-1965)
Jeg og du

Edmund Burke
(1729-1797)
Refleksjoner over den franske revolusjon

Albert Camus
(1913-1960)
Myten om Sisyfos

Elias Canetti
(1905-1994)
Masse og makt

Ernst Cassirer
(1874-1945)
Kulturvitenskapenes logikk

Cicero
(106-43 f.Kr)
Om pliktene

Charles Darwin
(1809-1882)
Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg

René Descartes
(1596-1650)
Meditasjoner over filosofiens grunnlag

Émile Durkheim
(1858-1917)
Selvmordet

Albert Einstein
(1879-1955)
Relativitetsteorien

Mircea Eliade
(1907-1986)
Det hellige og det profane

Erasmus Roterodamus
(ca 1466-1536)
Dårskapens lovtale

Frantz Fanon
(1924-1961)
Jordens fordømte

Michel Foucault
(1926-1984)
Galskapens historie

Paulo Freire
(1921-1997)
De undertryktes pedagogikk

Sigmund Freud
(1856-1939)
Innføring i psykoanalyse
Drømmetydning

Betty Friedan
(f. 1921)
Myten om kvinnen

Egon Friedell
(1878-1938)
Vår tids kulturhistorie

Hans-G. Gadamer
(f. 1900)
Sannhet og metode

Galileo Galilei
(1564-1642)
Dialog om de to verdenssystemene

Mahatma Gandhi
(1869-1948)
Vi er alle søsken

Stephen Jay Gould
(f. 1941)
Misvisende målinger av mennesket

Jürgen Habermas
(f. 1929)
Borgerlig offentlighet

Stephen Hawking
(f. 1942)
Univers uten grenser

G.W.F. Hegel
(1770-1831)
Åndens fenomenologi

Martin Heidegger
(1889-1976)
Væren og tid

Herodot
(ca 484-ca 424 f.kr)
Historie

Hippokrates
(460-377 f.kr)
Om legekunsten

Thomas Hobbes
(1588-1679)
Leviathan

Ludvig Holberg
(1684-1754)
Essays

Max Horkheimer og Theodor W. Adorno
(1895-1973) og (1903-1969)
Opplysningens dialektikk

David Hume
(1711-1776)
En avhandling om den menneskelige natur

Ibn Khaldun
(1332-1406)
Muqaddimah - en innføring i den arabiske historie

Immanuel Kant
(1724-1804)
Kritikk av den rene fornuft

John Maynard Keynes
(1883-1946)
Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger

Søren Kierkegaard
(1813-1855)
Begrepet angst
Øyeblikket

Aleksandra Kollontaj
(1872-1952)
Revolusjon og kjærlighet

Konfutse
(ca 551-479 f.Kr)
Samtaler

Thomas S. Kuhn
(1922-1996)
Vitenskapelige revolusjoners struktur

Christopher Lasch
(1932-1994)
Den narsissistiske kultur

Emmanuel Levinas
(1906-1995)
Den annens humanisme

Claude Lévi-Strauss
(f. 1908)
Tropisk elegi

Carl von Linné
(1707-1778)
Den svenske flora

Konrad Lorenz
(1903-1989)
Den såkalte ondskap

Martin Luther
(1483-1546)
Lille og store katekisme

Niccolò Machiavelli
(1469-1527)
Fyrsten

Herbert Marcuse
(1898-1979)
Det endimensjonale menneske

Karl Marx
(1818-1883)
Kapitalen
Det kommunistiske manifest

Maurice Merleau-Ponty
(1908-1961)
Kroppens fenomenologi

John Stuart Mill
(1806-1873)
Om friheten
Kvinnenes undertrykkelse

Michel de Montaigne
(1533-1592)
Essays

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)
Slik talte Zarathustra
Hinsides godt og ondt

Arne Næss
(f. 1912)
Økologi, samfunn og livsstil

Blaise Pascal
(1623-1662)
Tanker

Platon
(427-347 f.Kr)
Symposion
Faidros

Karl Popper
(1902-1994)
Det åpne samfunn og dets fiender

Neil Postman
Vi morer oss til døde

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)
Samfunnspakten

Edward W. Said
(f. 1935)
Orientalismen

Jean-Paul Sartre
(1905-1980)
Væren og intet

Friedrich Schiller
(1759-1805)
Om menneskets estetiske oppdragelse

Carl W. Schnitler
(1879-1926)
Slegten fra 1814

Arthur Schopenhauer
(1788-1860)
Verden som vilje og forestilling

Albert Schweitzer
(1875-1965)
Ærefrykt for livet

Adam Smith
(1723-1790)
Nasjonenes velstand

C. P. Snow
(1905-1980)
De to kulturer

Susan Sontag
(f. 1933)
essays: Sykdom som metafor, aids og dens metaforer

Baruch de Spinoza
(1632-1677)
Etikk

Snorre Sturlason
(1178-1241)
Olav den helliges saga

Eilert Sundt
(1817-1875)
Sædelighedstilstanden i Norge

Alexis de Tocqueville
(1805-1859)
Om demokratiet i Amerika

Miguel de Unamuno
(1864-1936)
Den tragiske livsfølelse

Max Weber
(1864-1920)
Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Ludwig Wittgenstein
(1889-1951)
Filosofiske undersøkelser

Mary Wollstonecraft
(1759-1797)
Forsvar for kvinnenes rettigheter

Virginia Woolf
(1882-1941)
Et eget rom

Georg Henrik von Wright
(f. 1916)
Vitenskapen og fornuften

Peter Wessel Zapffe
(1899-1990)
Om det tragiske