Selvets religion

Engler, UFO-er, krystaller, kanalisering, chakra-balansering, selvutvikling, healing, meditasjon, yoga, astrologi. Alt dette og mer til - i ulike kombinasjoner - for å oppnå høyere bevissthet og åndelig innsikt. Enkelte forskere har kalt New Age et religiøst shoppingsenter, der enhver kan ta for seg som man lyster. Men er dette virkelig en religion?

Jeanette Sky og Tonje M. Mehren intervjuet av Tove Valmot

- Ja, fra et religionshistorisk perspektiv er det riktig å kalle New Age en religion, sier redaktørene Jeanette Sky og Tonje M. Mehren: - Om ikke New Age er like organisert som tradisjonelle religioner, har den likevel et gudsbegrep, et frelsesbegrep, ritualer, tro på åpenbaringer og en overnaturlig dimensjon ved tilværelsen.

- Tanken er at menneskets selv er hellig, og selvutvikling står sentralt. Det ligger i det hele tatt en ekstrem optimisme i New Age. Samtidig byr New Age på en sterk kritikk av det vestlige samfunnet og særlig kristendommen, som får skylden for å ha fjernet mennesket fra en opprinnelig innsikt og kontakt med naturen og det hellige.

Jeanette Sky og Tonje Mehren understreker at tilhengerne ikke selv betrakter New Age som en religion:

- De mener at det handler om innsikt, viten og alternativ åndelighet. Og det er jo utvilsomt også en religionsform som skiller seg fra det vi kjenner som tradisjonelle religioner som kristendom og islam ved at den ikke har en grunnlegger, et presteskap, én fasttømret lære eller et felles gudsbegrep. Mange forskere bruker derfor begrepet nyåndelighet.

Frelse gjennom selverkjennelse
- New Age opererer ikke med noe skille mellom Gud og skaperverket, slik vi for eksempel finner det i kristendommen. I stedet går man ut fra at mennesket har en essensiell hellighet i seg, og dermed blir også menneskets natur  grunnleggende god. Årsaken til all grusomhet og elendighet i verden er ikke menneskets skrøpelighet, men består i dets manglende erkjennelse av eget åndelig opphav. Menneskets frelse ligger i selverkjennelse, og veien til en slik erkjennelse går gjennom en åndelig utvikling og forvandling. Målet med mange nyreligiøse trossystemer og terapiformer er å fremme menneskets indre potensial og sanne kjerne, forteller de to redaktørene.

Et påfallende trekk ved New Age er interessen for moderne vitenskap. - Dette forholdet til vitenskap er paradoksalt: På den ene siden er New Age kritisk til den etablerte vitenskapens snevre rammer, på den andre siden bruker tilhengerne vitenskapen til å legitimere sitt åndelige budskap og verdenssyn, gjennom begreper som energier, vibrasjoner, dimensjoner og bølger. Om enkelte begreper i utgangspunktet lånes fra naturvitenskapen, får de snart et helt nytt åndelig innhold i New Age-vokabularet. Samtidig vil de utvide vitenskapens grenser til også å gjelde forestillinger og begreper som chakraer og auraer.

Selvutnevnte eksperter
Tekstutvalget reflekterer det sammensatte og mangfoldige ved New Age.

- Siden New Age ikke har kanoniserte hellige tekster slik de store verdensreligionene har, finner vi isteden selvutnevnte eksperter. Tekstene får status ved at de leses og brukes av mange, sier redaktørene.

- Mangfoldet kan virke kaotisk, men det finnes et slags felles språk og en felles forståelse av det åndelige og menneskets forhold til en åndelig dimensjon. Det er noen "klassikere" som det ofte refereres til. Særlig tekstene til psykiateren Carl Gustav Jung brukes mer eller mindre av "alle", på grunn av hans psykologisering av religionen og mystifisering av psykologien. Men vi finner også forfattere med stor innflytelse innenfor det vi kan kalle den "harde kjernen" i New Age, for eksempel filosofen Teilhard de Chardin og forfatteren Aldous Huxley. Huxley hevdet troen på en evig sannhet i all religion og filosofi, og Chardin hevdet at både mennesket og jorden har et åndelig utviklingspotensial.

Flere historiske forløpere
Jeannette Sky og Tonje Mehren har vært opptatt av å vise at det går en lang historisk tradisjon forut for 1960- og 1970-tallet, da New Age oppsto som selvbevisst bevegelse:

- Vårt tekstutvalg begynner med åpenbaringene til Emanuel Swedenborg på 1700-tallet. Han var både opplysningstenker og visjonær. Mange vil jo mene at dette i seg selv er et paradoks, men det er nettopp denne blandingen av religion og vitenskap som skaper New Age. Denne blandingen befester seg på 1800-tallet med bevegelser som mesmerisme,  spiritisme og teosofi, som et alternativ til etablert religion på den ene siden og til et sekulært vitenskapelig verdensbilde på den andre.

Åpenbaringer, profetier og humor
Tekstene er stilmessig svært forskjellige, her finner vi alt fra åpenbaringer til skjønnlitteratur som spiller på mytiske elementer. - I Neal Donald Walsch' Himmelske samtaler fra 1995 er dessuten det humoristiske sterkt til stede, noe som jo er utypisk for åpenbaringslitteratur. Gud er vittig og fleiper med forfatteren. Teosofen Alice Baileys tekst om hvit magi fra 1930-årene er et eksempel på en mer profetisk sjanger, blant annet fordi hun innfører New Age som begrep for tiden som skal komme, sier Jeanette Sky og Tonje Mehren.

Mens den profetiske eller utopiske dimensjonen er fremherskende i New Age til å begynne med, skjer det etter hvert en utvikling og dreining mot individet og menneskets individuelle endring: - Boken til filmstjernen Shirley MacLaine, Ut på en gyngende gren, reflekterer denne utviklingen til fulle, ikke minst ved at hun har valgt selvbiografien som sjanger. Noen av tekstene beveger seg bort fra det vi forbinder med et religiøst språk: Marilyn Fergusons bok The Aquarian Conspiracy fra 1980 tilstreber sakprosasjangeren. Hun skriver om den nær forestående samfunnsomveltningen i et relativt nøkternt språk. Et annet ytterpunkt finner vi i skjønnlitterære bidrag som Paulo Coelhos roman Alkymisten. Det er interessant å se i hvor stor grad Coelho oppsummerer et nyreligiøst tankegods og slik viser nyreligiøsitetens populærkulturelle nedslagsfelt.

Kvinnenes religion?
At kvinner står for religiøs tekstproduksjon, er en sjeldenhet i de etablerte religionene. Innenfor New Age - og i bokens tekstutvalg - er kvinnene sterkt representert.

- Forløpere som Helena Blavatsky og Alice Bailey levde i en tid der kvinnerollen var i endring og de første  feministbevegelsene dukket opp. På 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet var det ikke mange muligheter for kvinner til å gjøre karriere. Én mulighet var sykepleien, en annen var det religiøse, og spesielt alternative bevegelser som spiritisme og teosofi. Innenfor den spiritistiske bevegelsen var det de kvinnelige mediene som dominerte. Teosofiens førstedame Blavatsky begynte sin karriere på denne måten. Kulturelle forestillinger tilsa at kvinner var nærmere det åndelige, det religiøse og naturen, og at de derfor var best egnet som medier for en overnaturlig dimensjon, forteller redaktørene.

- Slike tanker lever i høy grad videre innenfor store deler av New Age, spesielt innenfor moderne heksereligion og gudinnebevegelsen. Når det gjelder dagens New Age, er jo også mange av tekstene skrevet av kvinner, og mye tyder på at kvinner også dominerer blant tilhengerne.

Vår tids åndelighet
- New Age har av enkelte blitt kalt et religionshistorisk laboratorium som gir oss muligheten til å se hvordan religiøse forestillinger blir til og finner feste eller dør ut og erstattes av nye. New Age befinner seg i en historisk tradisjon som bare er drøyt 200 år gammel, den er fremdeles midt iblant oss og levende i dag. Dette handler både om vår samtids åndelighet og om Vestens nære mentalitets- og religionshistorie, sier Jeanette Sky og Tonje Mehren.

- Flere religionsforskere snakker om nyreligiøsitet som et integrert aspekt ved vestlig kultur, påpeker redaktørene, som i sitt innledende essay til boken bemerker at New Age gjennom sin stadig mer individualistiske orientering synes å passe det senkapitalistiske samfunn som hånd i hanske. Men alt har en grense: New Age kan fremdeles være kontroversiell. Denne sommerens medieoppslag skulle i hvert fall vitne om at kontakt med engler fortsatt ikke hører med blant allmennhetens vanligste religiøse opplevelser.

 

Publisert: 15.08.2007
Velg blant 2,6 millioner titler