Meny
 
EMK - 
      Tor Ehlers Bertelsen

EMK

kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter

Denne boken kommenterer de bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som gjelder individets rettigheter og friheter.
Boken trekker særlig opp de hovedlinjene som kan utledes av rettspraksisen ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og oppmerksomheten er konsentrert om de rettslige problemstillingene som er eller kan tenkes å bli aktuelle innen norsk og nordisk rett. Les mer
Vår pris
899,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 899,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken kommenterer de bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som gjelder individets rettigheter og friheter.
Boken trekker særlig opp de hovedlinjene som kan utledes av rettspraksisen ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og oppmerksomheten er konsentrert om de rettslige problemstillingene som er eller kan tenkes å bli aktuelle innen norsk og nordisk rett.

Kommentaren omfatter - med visse unntak - samtlige av de artiklene som slår fast rettigheter og friheter for den enkelte borger, og det er gitt omtale av i alt 940 avgjørelser fra Domstolen. Det er også i hver domshenvisning angitt hvilket punkt i dommen som belyser det kommenterte spørsmålet. Derved kan brukeren enkelt gå direkte fra kommentaren til det relevante stedet i domsteksten.

Se innholdsfortegnelsen:EMK Innhold(pdf, 83,83 kB)
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 459
ISBN: 9788205409095
Utgave: 1. utg.
Format: 25 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING

Artikkel 1 FORPLIKTELSE TIL Å RESPEKTERE MENNESKERETTIGHETENE
1 Oversikt

2 "De høye kontraherende parter"

3 "Skal sikre rettigheter og friheter"

4 Rettigheter og friheter for "enhver"

5 Innen sitt "myndighetsområde"

6 Rettigheter og friheter i "denne konvensjon"

7 Språket i konvensjonen


Artikkel 2 RETTEN TIL LIV
1 Oversikt

2 Hvem er beskyttet av artikkel 2?

3 Beskyttelsen av livet før et menneskeliv er gått tapt

4 Tiltak etter at et menneskeliv har gått tapt

5 Maktanvendelse som er "absolutt nødvendig"

6 Derogasjon


Artikkel 3 FORBUD MOT TORTUR
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 En legitim belastning

4 Graden av smerte eller en belastning

5 Formålet med et smertefullt tiltak

6 Egenskaper hos borgeren

7 Situasjoner under myndighetenes totalkontroll

8 Særlig om tortur

9 Bevisvurderingen ved en påstand om mishandling

10 En statlig handleplikt

11 Saksbehandlingen ved en påstand om mishandling


Artikkel 4 FORBUD MOT SLAVERI OG TVANGSARBEID
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Nærmere om tvang

4 Sørge for beskyttelse ved lov

5 Sørge for saksbehandlingsmessig beskyttelse

6 Derogasjon


Artikkel 5 RETTEN TIL FRIHET OG SIKKERHET
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Artikkel 5 første ledd - de generelle kravene

4 Beskyttelsen mot vilkårlig myndighetsutøvelse

5 Det faktiske grunnlaget for en frihetsberøvelse

6 Forholdsmessigheten av en frihetsberøvelse

7 Formålene som kan fremmes - bokstav a til f

8 Underretningsplikten - artikkel 5-2

9 Fremstilling for en dommer - artikkel 5-3

10 Rettslig prøving - artikkel 5-4

11 Rett til erstatning - artikkel 5-5


Artikkel 6 RETTEN TIL EN RETTFERDIG RETTERGANG
1 Oversikt

2 En borgerlig rettighet eller plikt

3 En straffesiktelse

4 Kravene til en domstol

5 En offentlig rettergang

6 Rettsforhandlinger må foregå muntlig

7 Rettsforhandlinger må være kontradiktoriske

8 Siktedes rett til ikke å forklare seg

9 Partene må bli likebehandlet under rettergangen

10 Det må gis grunner for en rettslig avgjørelse

11 Siktedes minsterettigheter - bokstav a til e

12 Underretning om en siktelse - bokstav a

13 Rett til å forberede forsvaret - bokstav b

14 Rett til å føre et forsvar - bokstav c

15 Rett til å avhøre og føre vitner - bokstav d

16 Rett til bistand av tolk - bokstav e

17 En rett til å prøve en tvist for en domstol

18 En rettsavgjørelse må treffes innen rimelig tid

19 En rett til å bli ansett som uskyldig


Artikkel 7 INGEN STRAFF UTEN LOV
1 Oversikt

2 En hjemmel for straff

3 Kvaliteten på hjemmelen

4 Skjerping av straffen i nyere lovgivning


Artikkel 8 RETTEN TIL RESPEKT FOR PRIVATLIV OG FAMILIELIV
1Oversikt

2 Generelt om virkeområdet

3 Nærmere om begrepet "privatliv"

4 Nærmere om begrepet "familieliv"

5 Nærmere om begrepet "hjem"

6 Nærmere om begrepet "korrespondanse"

7 Plikten til å "respektere" privatlivet

8 Vilkårene i artikkel 8 andre ledd


Artikkel 9 TANKE-, SAMVITTIGHETS- OG RELIGIONSFRIHET
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Religionsfriheten og andre artikler

4 Inngrep i religionsfriheten

5 Religionsfriheten innen skoleverket


Artikkel 10 YTRINGSFRIHET
1 Oversikt

2 Nærmere om innholdet av ytringsfriheten

3 Nærmere om friheten til å ha meninger

4 Nærmere om friheten til å meddele opplysninger

5 Nærmere om retten til å motta informasjon

6 Nærmere om kringkasting og kinodrift

7 En plikt til å beskytte ytringsfriheten

8 Saksbehandlingen ved inngrep i ytringsfriheten

9 Vilkårene for å begrense ytringsfriheten

10 Formålet med et inngrep i ytringsfriheten

11 Et "nødvendig" inngrep i ytringsfriheten


Artikkel 11 FORSAMLINGS- OG FORENINGSFRIHET
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Foreningsfriheten og andre artikler

4 En plikt til å beskytte foreningsfriheten

5 Vilkårene for en lovlig begrensning av foreningsfriheten

6 Særlig om ansatte i de "væpnede styrker, politiet og statsforvaltningen"


Artikkel 12 RETTEN TIL Å INNGÅ EKTESKAP
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Statens styringsadgang under artikkel 12


Artikkel 13 RETTEN TIL ET EFFEKTIVT RETTSMIDDEL
1 Oversikt

2 Nasjonale prøvingsmidler i konvensjonens system

3 Påstanden om en "hovedkrenkelse"

4 Kvaliteten på den nasjonale prøvingen

5 Artikkel 13 i forhold til andre artikler


Artikkel 14 FORBUD MOT DISKRIMINERING
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet for artikkel 14

3 Er det nødvendig å gjøre en selvstendig vurdering av diskriminering?

4 Vurderingen av om en forskjellsbehandling er lovlig


Artikkel 15 FRAVIKELSER I KRISESITUASJONER
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Det faktiske grunnlaget for derogasjon

4 Forholdsmessigheten av et nødstiltak


Artikkel 16 BEGRENSNINGER I UTLENDINGERS POLITISKE VIRKSOMHET
1 Oversikt

2 Nærmere om begrepet "utlending"


Artikkel 17 FORBUD MOT MISBRUK AV RETTIGHETER
1 Oversikt

2 Nærmere om ødeleggelse av konvensjonen


Artikkel 18 BEGRENSNINGER I BRUKEN AV INNSKRENKNINGER I RETTIGHETER
1 Oversikt

2 Misbruk av varetektsfengsling

3 Misbruk ved politietterforskning


Protokoll nr. 1 artikkel 1 VERN OM EIEN DOM
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet for artikkel P1-1

3 Et "inngrep" i eiendomsretten

4 Hvilken av de tre reglene kommer til anvendelse?

5 Lovligheten av et inngrep i eiendomsretten

6 Kravene til en hjemmel

7 Krav til saksbehandlingen

8 Formålet med et inngrep i eiendomsretten

9 Forholdsmessigheten av et inngrep


Protokoll nr. 1 artikkel 2 RETT TIL UTDANNING
1 Oversikt

2 Retten til utdanning

3 Respekten for foreldrenes religion og overbevisning


Protokoll nr. 1 artikkel 3 RETT TIL FRIE VALG
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Regulering av retten til frie valg


Protokoll nr. 4 artikkel 1 FORBUD MOT GJELDSFENGSEL
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 En frihetsberøvelse


Protokoll nr. 4 artikkel 2 BEVEGELSESFRIHET
1 Oversikt

2 Nærmere om "lovlig opphold"

3 Når foreligger det et inngrep i bevegelsesfriheten?

4 Kravene til et lovlig inngrep i bevegelsesfriheten


Protokoll nr. 7 artikkel 2 ANKERETT I KRIMINALSAKER
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Regulering av retten til ankebehandling

4 Unntak fra retten til ankebehandling


Protokoll nr. 7 artikkel 4 RETT TIL IKKE Å BLI STILT FOR RETTEN ELLER STRAFFET TO GANGER
1 Oversikt

2 En strafferettslig forfølgning

3 "Det samme lovbruddet"

4 En rettskraftig avgjørelse

5 Gjenopptakelse


Protokoll nr. 7 artikkel 5 LIKHET MELLOM EKTEFELLER
1 Oversikt

2 Nærmere om virkeområdet

3 Unntak fra likebehandlingskravet


LITTERATUR

SAKSREGISTER

NORSK RETSTIDENDE

ANDRE HENVISNINGER

STIKKORD