Meny
 
Nordisk lærebok i audiologi - 
   Einar Laukli
  
   Hilde Strømsnes
  
   Einar Laukli

Nordisk lærebok i audiologi

Einar Laukli (Redaktør) ; Hilde Strømsnes (Oversetter) ; Einar Laukli (Oversetter)

Hørselssansen er den sansen vi bruker for å høre hva som blir sagt, for å oppfatte musikk, fuglesang, barneskrik, brannalarm - og en mengde andre forskjellige akustiske signaler i omgivelsene. Audiologi er læren om hørselen i all dens kompleksitet, og omfatter både medisinsk, teknisk og psykososial kunnskap. Les mer
Vår pris
999,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 999,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Hørselssansen er den sansen vi bruker for å høre hva som blir sagt, for å oppfatte musikk, fuglesang, barneskrik, brannalarm - og en mengde andre forskjellige akustiske signaler i omgivelsene. Audiologi er læren om hørselen i all dens kompleksitet, og omfatter både medisinsk, teknisk og psykososial kunnskap. Denne boken dekker audiologien i dens fulle bredde, og egner seg som lærebok for alle som tar sin utdannelse innenfor hørselsomsorgen. I tillegg er den et egnet oppslags- og referanseverk for helsepersonell som arbeider innenfor hørselsomsorgen. Nordisk lærebok i audiologi er skrevet av en rekke spesialister fra de nordiske land under ledelse av en redaksjonskomité, og utgis med samme innhold i ulike språkopplag i de nordiske land. Arbeidet med å utarbeide boken er drevet som et prosjekt innenfor Nordisk Audiologisk Selskap med støtte også fra andre instanser: Nordisk Ministerråd og Oticonfondet, og i Norge fra Hørselshemmedes Landsforbund og Leverandørforeningen for helsesektoren, LFH-Hørsel. Einar Laukli er professor i Audiologi ved Universitetsykehuset Nord-Norge HF. Han er den norske representanten i redaksjonskomiteen med ansvaret for denne utgaven.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 522
ISBN: 9788245004908
Utgave: 1. utg.
Format: 25 x 18 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Forfattere

Introduksjon

1 Akustikk
1.0 Innledning

1.1 Lyd
1.1.1 Definisjon

1.1.2 Lydkilden

1.1.3 Lydutbredelse

1.1.4 Lydtrykknivå, lydintensitet

1.1.5 Frekvens, bølgelengde

1.1.6 Spektrum

1.1.7 Lydnivåmåling. Tids- og frekvensveiing

1.1.8 Oktav- og 1/3-oktavfiltre, smalbåndsanalyse

1.1.9 Akustisk impedans

1.1.10 Resonans

1.1.11 Talesignalets akustikk


1.2 Romakustikk
1.2.1 Innledning

1.2.2 Refleksjon og absorpsjon

1.2.3 Etterklang

1.2.4 Lydisolering

1.2.5 Ekkofritt rom og klangrom


1.3 Elektroakustikk
1.3.1 Innledning

1.3.2 Lydforsterkning

1.3.3 Mikrofoner

1.3.4 Forsterkere

1.3.5 Høyttalere

1.3.6 Hodetelefoner og små lydgivere

1.3.7 Krav til lydoverføringssystemer

1.3.8 Digital audio

Litteratur

Forfattere2 Psykoakustikk
2.0 Innledning

2.1 Høreområdet
2.1.1 Høreterskel

2.1.2 Ubehagsnivå

2.1.3 Det mest behagelige nivå


2.2 Hørestyrke

2.3 Hørestyrkenivå

2.4 Recruitment, hyperacusis, fonofobi

2.5 Hørselsnivå

2.6 Sensation level

2.7 Maskering

2.8 Kritisk båndbredde

2.9 Tonehøyde

2.10 Diplacusis

2.11 Klangfarge

2.12 Svevning

2.13 Frekvensoppløsning

2.14 Tidsoppløsning

2.15 Lydnivåoppløsning

2.16 Temporal integrasjon

2.17 Adaptasjon

2.18 Habituering

2.19 Binaural hørsel
2.19.1 Binaural integrasjon

2.19.2 Retningshørsel

2.19.3 Binaural maskeringsnivåforskjell, BMLD

2.19.4 Binaural taleoppfatningsnivåforskjell, BILD

Litteratur

Forfatter3 Språklig kommunikasjon
3.0 Innledning

3.1 Lingvistikk

3.2 Fonetikk og fonologi
3.2.1 Fonemer og allofoner

3.2.2 Lydkilder som talens råvare

3.2.3 Språklyder: vokaler og konsonanter

3.2.4 Prosodiske fenomener

3.2.5 Litt om fonemforvekslinger


3.3 Taleoppfattelse

3.4 Språk- og taleutvikling
3.4.1 Forutsetninger for språkutvikling

3.4.2 Ulike stadier i taleutviklingen

3.4.3 Tegnspråksutvikling

3.4.4 Oppsummering om språkinnlæring


3.5 Kognitive funksjoner

3.6 Innlæring, trening, utvikling

3.7 Nevral plastisitet
Litteratur

Forfattere4 Hørselssystemets utvikling og genetikk
4.0 Innledning

4.1 Embryonal utvikling
4.1.1 Utvikling av hørsel og balanseorgan

4.1.2 Embryologi og utvikling av det menneskelige øret

4.1.3 Kan tapte hårceller fornyes?


4.2 Hørselsutvikling

4.3 Audiologisk genetikk
4.3.1 Innledning

4.3.2 Grunnleggende genetiske mekanismer

4.3.3 Arvelighetstyper

4.3.4 Genetisk geografi

4.3.5 Genetisk vurdering

4.3.6 Genetisk rådgivning

4.3.7 Identifikasjon av nye gener ved hørselstap

4.3.8 Genetisk audiologi - framtiden nå

Litteratur

Forfattere5 Anatomi og fysiologi
5.0 Innledning

5.1 Det ytre øret

5.2 Mellomøret
5.2.1 Mellomørets funksjonelle betydning

5.2.2 Mellomørets anatomi

5.2.3 Trommehinnen

5.2.4 Ørebeinskjeden

5.2.5 Mellomøremusklene

5.2.6 Cellesystemet

5.2.7 Øretrompeten og mellomørets trykkregulering


5.3 Det indre øret
5.3.1 Det indre ørets funksjonelle anatomi

5.3.2 Hårcellene

5.3.3 Hørselsorganets oppbygning

5.3.4 Det cortiske organets funksjon

5.3.5 Den cochleære forsterkeren


5.4 Hørselsnerven og de sentrale hørselsbaner: anatomi
5.4.1 Hørselsnerven

5.4.2 Cochleariskjernene og oppadstigende baner

5.4.3 Oliva superior

5.4.4 Colliculus inferior

5.4.5 Colliculus superior

5.4.6 Auditive cortex (hørselsbarken)


5.5 Efferente hørselsbaner

5.6 Sentrale hørselsbaner: fysiologi
Litteratur

Forfattere6 Hørselsmåling
6.0 Innledning
6.0.1 Historikk

6.0.2 Klassifisering


6.1 Uformelle prøver
6.1.0 Innledning

6.1.1 Stemmegaffelprøver


6.2 Psykoakustiske metoder med tone- eller støybåndsstimuli
6.2.0 Innledning

6.2.1 Rentoneaudiometri, luftledning

6.2.2 Rentoneaudiometri, beinledning

6.2.3 Maskering ved rentoneaudiometri

6.2.4 Békésy-audiometri

6.2.5 Screeningaudiometri

6.2.6 Terskelvandring (tone decay)

6.2.7 Høyfrekvensaudiometri (Extended high-frequency, EHF)

6.2.8 Audiometrisk Webers prøve

6.2.9 Fowlers prøve, ABLE

6.2.10 Short Increment Sensitivity Index (SISI)

6.2.11 Sensorineural Acuity Level (SAL-test)

6.2.12 Hørestyrke-skalering

6.2.13 Ubehagsnivå

6.2.14 Psykoakustiske selektivitetskurver (tuning curves)

6.2.15 Lydlokalisering (retningshørsel)

6.2.16 Binaural Masking Level Difference

6.2.17 Psykoakustiske prøver for ikke-organiske hørselstap


6.3 Taleaudiometri
6.3.0 Innledning

6.3.1 Taletestmateriale

6.3.2 Alternative svar

6.3.3 Talenivå

6.3.4 Presentasjonsmåte

6.3.5 Den psykometriske funksjonen

6.3.6 Pålitelighet

6.3.7 Forvrengt tale

6.3.8 Dikotisk tale

6.3.9 Speech Intelligibility Index (SII)

6.3.10 Begrensninger ved taleaudiometri

6.3.11 Taleaudiometri ved høreapparattilpasning


6.4 Akustisk-fysiologiske metoder
6.4.0 Innledning

6.4.1 Impedansmåling

6.4.2 Otoakustiske emisjoner


6.5 Elektrofysiologiske metoder
6.5.0 Innledning

6.5.1 Målemetoder og instrumentering

6.5.2 Elektrocochleografi (ECochG)

6.5.3 Hjernestammeresponser (ABR)

6.5.4 Midlere responser (MLR)

6.5.5 "Auditory Steady State Response" (ASSR)

6.5.6 Kortikale responser

6.5.7 Kognitive responser


6.6 Barneaudiometriske målinger
6.6.0 Innledning

6.6.1 Atferdsaudiometri (Behavioral Observation Audiometry, BOA)

6.6.2 Visual Reinforcement Audiometry (VRA)

6.6.3 Lekeaudiometri

6.6.4 Taleaudiometri

6.6.5 Hørselsscreening av små barn


6.7 Testbatteri for topisk diagnostikk
6.7.0 Innledning

6.7.1 Mekaniske hørselstap

6.7.2 Kokleære hørselstap

6.7.3 Retrokokleære hørselstap

6.7.4 Sentrale hørselstap

6.7.5 Ikke-organiske hørselstap


6.8 Utstyr for audiometri, kravspesifikasjoner og kalibrering
6.8.0 Innledning

6.8.1 Rentoneaudiometer

6.8.2 Taleaudiometer

6.8.3 Impedans

6.8.4 Elektrofysiologisk utstyr

6.8.5 Otoakustiske emisjoner

6.8.6 Utstyr for barneaudiometri

6.8.7 Kalibrering


6.9 Feilkilder og målenøyaktighet ved audiometri
6.9.0 Innledning

6.9.1 Generelle feilkilder

6.9.2 Rentoneaudiometri

6.9.3 Taleaudiometri

6.9.4 Impedansaudiometri

6.9.5 Otoakustiske emisjoner (OAE)

6.9.6 Elektrofysiologiske metoder

Litteratur

Forfattere7 Hørselstap
7.0 Innledning

7.1 Hørselstap hos barn
7.1.1 Medfødte (kongenitte) hørselstap

7.1.2 Perinatale årsaker

7.1.3 Ervervede hørselstap (postnatale)

7.1.4 Sentrale hørselstap hos barn

7.1.5 Ikke-organiske hørselstap hos barn


7.2 Hørselstap hos voksne
7.2.1 Aldersrelatert hørselstap

7.2.2 Støyskade

7.2.3 Mellomørebetennelser

7.2.4 Menieres sykdom

7.2.5 Otosklerose

7.2.6 Ototoksiske skader

7.2.7 Plutselig hørselstap

7.2.8 Traumatiske hørselsskader

7.2.9 Ponsvinkelsykdommer

7.2.10 Andre cochleære sykdommer


7.3 Sentrale hørselstap

7.4 Ikke-organiske hørselstap

7.5 Epidemiologi
7.5.1 Hørselstap

7.5.2 Mekaniske hørselstap

7.5.3 Tinnitus


7.6 Konsekvenser av hørselstap
7.6.1 Følsomhet - høreterskelforverring

7.6.2 Hørestyrkefunksjon - recruitment

7.6.3 Nedsatt selektivitet med hensyn til frekvens, nivå, tid

7.6.4 Nedsatt taleoppfattelse

7.6.5 Okt maskering

7.6.6 Nedsatt lydlokalisering

7.6.7 Tinnitus

7.6.8 Hyperacusis

7.6.9 Diplacusis


7.7 Klassifisering av hørselstap
7.7.1 Bakgrunn

7.7.2 Gjennomsnittsverdier for høreterskler

7.7.3 Klassifisering av støyskader

Litteratur

Forfattere8 Medisinsk behandling
8.0 Innledning

8.1 Medikamentell behandling av hørselstap

8.2 Kirurgisk behandling av hørselstap
8.2.1 Mindre operasjoner gjennom øregangen

8.2.2 Større øreoperasjoner

Litteratur

Forfattere9 Tinnitus
9.0 Innledning

9.1 Tinnitusmåling
9.1.1 Tinnitusanalyse

9.1.2 Maskering


9.2 Tinnitusbehandling
9.2.1 Kartlegging/instrumenter

9.2.2 Ulike behandlingsformer

9.2.3 Fellesnevnere


9.3 Sammenfatning
Litteratur

Forfattere10 Rehabilitering
10.0 Innledning

10.1 Måling av funksjonstap og handikap
10.1.0 Innledning

10.1.1 Funksjonstap

10.1.2 Handikap

10.1.3 Livskvalitet

10.1.4 Spørreskjemaer


10.2 Individuell rehabiliteringsplan
10.2.0 Innledning

10.2.1 Utredningen

10.2.2 Målformuleringen

10.2.3 Planleggingen

10.2.4 Fordelene med rehabiliteringsplanlegging


10.3 Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI
10.3.0 Innledning

10.3.1 Høreapparater

10.3.2 Tekniske hjelpemidler

10.3.3 Cochleaimplantat (CI)


10.4 Kognisjon og taleforståelse
10.4.0 Innledning

10.4.1 Taleforståelse med høreapparat

10.4.2 Taleforståelse med CI

10.4.3 Taleforståelse med taktile hjelpemidler

10.4.4 Taktil stimulering (berøring)


10.5 Pedagogiske tiltak
10.5.0 Innledning

10.5.1 Teknisk orientert rehabilitering

10.5.2 Andre undervisningsbehov


10.6 Psykososiale tiltak
10.6.0 Innledning

10.6.1 Oppfatte informasjon

10.6.2 Familie, vennekrets og arbeidsgruppe

10.6.3 Helhetsperspektiv

10.6.4 Innholdet i rehabiliteringen


10.7 Oppfølging av rehabilitering
10.7.0 Innledning

10.7.1 Akustiske målinger

10.7.2 Psykoakustiske målinger

10.7.3 Spørreskjemaer

Litteratur

Forfattere11 Habilitering
11.0 Innledning

11.1 Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI til barn
11.1.1 Tilpasning av høreapparat på barn

11.1.2 Tekniske hjelpemidler for barn hjemme, i barnehagen og på skolen

11.1.3 Kommunikative muligheter for barn med CI


11.2 Pedagogisk og psykososial støtte til døve og hørselshemmede barn
11.2.1 Tilbudet generelt - om retningslinjer for pedagogiske, psykologiske og sosiale tiltak

11.2.2 Utdypning av retningslinjer for pedagogiske, psykologiske og sosiale tiltak

11.2.3 Valg av plassering og av språkkoder


11.3 Kommunikasjon og læring i relasjon til døve og hørselshemmede barns utvikling
11.3.1 Læring

11.3.2 Tenking og indre språk

11.3.3 Skolemessige ferdigheter

11.3.4 Intelligenstesting av døve barn

Litteratur

Forfattere12 Støy
12.0 Innledning

12.1 Hørselsskadelig støy
12.1.1 Grenseverdier for hørselsskade

12.1.2 Støy sammenlignet med musikk

12.1.3 Fritidsstøy


12.2 Forstyrrende effekter
12.2.1 Støyforstyrrelse og støyens fysiske egenskaper

12.2.2 Andre faktorers betydning for støyforstyrrelse

12.2.3 Effekter av forstyrrende støy


12.3 Taleinterferens
12.3.1 Akustisk måleteknikk

12.3.2 Talesignalet

12.3.3 Maskerende støy

12.3.4 Hørselsskade

12.3.5 Alder

12.3.6 Språk

12.3.7 Munnavlesning


12.4 Søvnforstyrrelser

12.5 Andre fysiologiske effekter
12.5.1 Stressreaksjoner på støy

12.5.2 Fysiologiske effekter av infralyd

12.5.3 Fysiologiske effekter av ultralyd


12.6 Hørselsvern
12.6.1 Øreklokker

12.6.2 Propper

12.6.3 Nivåavhengige og aktive beskyttelser

Litteratur

Forfattere13 Internasjonale standarder
13.0 Innledning

13.1 ISO (International Organization for Standardization)
13.1.1 Terskler og likelydskurver

13.1.2 Metoder

13.1.3 Støy og hørselsvern

13.1.4 Annet


13.2 IEC (International Electrotechnical Commission)
13.2.1 Audiometrisk utstyr

13.2.2 Øresimulatorer og kunstig hode/torso

13.2.3 Høreapparater

13.2.4 Annet


13.3 CEN (European Committee for Standardization)
13.3.1 Hørselsvern

13.3.2 Høreapparater

ForfatterForkortelser

Stikkordregister