Meny
 

Og eg ser på deg

vitenskapsteori i helse- og sosialfag

Hvorfor trenger utøvere av praktiske helse- og sosialfag innsikt i vitenskapsteori? Har vitenskapsteori betydning for andre enn forskere og akademikere? Hva er kunnskap, og hva slags kunnskap trenger vi?
Boka viser hvordan de vitenskapsteoretiske tradisjonene har påvirket den teoretiske forståelsen og den praktiske yrkesutøvelsen i helse- og sosialfagene. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Hvorfor trenger utøvere av praktiske helse- og sosialfag innsikt i vitenskapsteori? Har vitenskapsteori betydning for andre enn forskere og akademikere? Hva er kunnskap, og hva slags kunnskap trenger vi?
Boka viser hvordan de vitenskapsteoretiske tradisjonene har påvirket den teoretiske forståelsen og den praktiske yrkesutøvelsen i helse- og sosialfagene. Likedan påpeker den vitenskapsteoriens innflytelse på vår oppfatning av andre mennesker. Dette gjelder både for møter mellom profesjonelle og brukere så vel som for våre hverdagsmøter med hverandre.

Denne tredje utgaven er oppdatert med nyskrevne kapitler om makt og diskurs, sosial konstruksjonisme, kritisk realisme og den pågående vitenskapsstriden mellom naturvitenskapen og human- og samfunnsvitenskapene.

«Og eg ser på deg...» inviterer til refleksjon over kunnskapens sannheter. Forfatteren søker å bygge bro mellom teori og praksis, vitenskap og hverdag, og klargjøre et grunnlag for mellommenneskelig forståelse. Boka har ordforklaringer, oppsummeringer og refleksjonsoppgaver.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning
Du og jeg

Østenfor sol og vestenfor måne
Mellom kontroll og spenning

Vitenskapens mål: forklaring og erkjennelse


Broen av forståelse
Et spørsmål om "du"-kunnskap?

Eller et spørsmål om å kjenne meg selv?

Et spørsmål om kontekst og språk?


Vitenskapsteori

Vitenskapsteori som hverdagsspeilDEL I DENSTORESAMMENHENGEN
1 Tema med variasjoner
Eva Berge, en dag i september

Hva skal vi med Eva Berge?
Er teksten sann?


Fokus på fakta
Tingene

Diagnostisering

Problemløsning


Fokus på Evas "jeg"
Evas bilde av seg selv

Eva som sykepleier

Eva som kollega og leder

Eva og direktøren


Tekst og kontekst
Eva i sine kontekster

Leseren i sin kontekst


Språkspillets grammatikk
Eva og doktor larsen


Hovedpunkter

Oppgaver


2 Vitenskapsteori - teorienes teori
Hva kan vi vite om virkeligheten?
Hva er en teori?

Hva er vitenskap?

Hvordan oppstår vitenskapelig kunnskap


Hva skal helse- og sosialarbeidere med vitenskapsteori?
Sensibilitet og refleksjon


Teori og praksis
Sjel og legeme?

Teori fødes av praksis, og praksis fødes av teori

Hva er en god teori?


Hovedpunkter

Videre lesning

Oppgaver


3 Kunnskapens mange ansikter
Om ryggplager og kunnskap

Epistemologi er læren om kunnskap
Å vite at, og å vite hvordan


Påstandskunnskap
Objektiv kunnskap om deg og ditt tilfelle

Absolutt sikker kunnskap


Subjektiv kunnskap
Om meg selv og mitt tilfelle

Subjektiv kunnskap er relativ


Fortrolighetskunnskap
Erfaringsbasert kunnskap

Taus kunnskap

Kroppslig kunnskap

Relasjonell kunnskap


Kunnskap om det rette, det vakre og det guddommelige
Moralsk kunnskap

Estetisk kunnskap

Religiøs overbevisning


Kunnskapen har mange ansikter - og hva så?

Hovedpunkter

Videre lesning

Oppgaver


4 Kampen om mennesket
In vino veritas?
Fem behandlere forklarer


En fortelling på tre nivå
Det empiriske nivå

Det fortolkende nivå

Det vitenskapsteoretiske nivå


Menneskesynet i fagteoriene
Et "syn" medfører praksis

Evidensbaserte teorier

Fokus på valget

Kontekst- og språkfokuserende teorier

Menneskesyn i helse- og sosialfagene

Menneskesyn - et spørsmål om standpunkt


Hovedpunkter

Videre lesning

OppgaverDEL II VITENSKAPSTEORIER
5 Med fornuften bak rattet
Hypotetisk deduktiv motorsykkelfeil

Positivismen

Historikk
Verden er en gigantisk kommode

Drømmen om enhetsvitenskapen

Bare det som kan bevises, er sant

Empirisk kunnskap om verden, og logisk kunnskap om språket

Jakten på skjulte mønster: årsak-virkning-kjeden

Hva kan vi lære av den logiske positivismen?


Kritisk rasjonalisme
Uoppnåelig objektiv sannhet

Pseudovitenskap

Ekte vitenskap

Kritisk rasjonell diskusjon


Opprøret
Thomas Kuhn

Paul Feyerabend

Vitenskapen er utfordret - leve mangfoldet


Metodeperspektiv
Induksjon

Deduksjon

Selvreferanseproblemet

Hypotetisk-deduktiv metode

Kvantitative forskningsmetoder

Datapresentasjon


Hovedpunkter

Videre lesning

Oppgaver


6 "Og eg ser på deg..."
Jeg ser
Jeg er aleine

Men jeg kan forberede meg

Jeg i relasjonen


Hermeneutikk
Historikk

Fenomenologi

Å tolke utsagn og handlinger

Forforståelse

Den hermeneutiske sirkel

Hermeneutikk og tolkning

Hermeneutikk som tolkningssystem


Den andre - og jeg
Den andres ansikt

Våre liv er forviklet med hverandre


Hermeneutikk i nyere helse- og sosialarbeid
Kvalitative metoder

Feltarbeid

Observasjon

Halv- og ustrukturerte intervjuer

Litteraturstudier, kildegranskning

Forforståelsens betydning


Hovedpunkter

Videre lesning

Oppgaver


7 Vi snakkes
Vi skapes av ord i kontekst

Jeg-ets fall og språkets vekst

Kritisk teori
Aldri mer Auschwitz - med fornuftens hjelp

Kriterium for hva som er godt?

Tre former for handling

Kritisk fornuft

Freud som forbilde

Systemverden og livsverden

Diskursetikk

Tre slags vitenskap

Aksjonsforskning som metode


En norsk kritiker: Hans Skjervheim
Positivismekritikk

Marxismekritikk

Målstyringskritikk


Systemteori
Bakgrunn

"Det heiter ikkje eg no lenger - heretter heiter det vi"

En forskjell som gjør forskjell

Metakommunikasjon

Kartet er ikke terrenget


Språkspillets teori
Ludwig Wittgenstein, språkets filosof

Språket som avbildning av verden

Hva man kan tale om, og hva man bør tie om

Språket som spill

Et språkspill er som et parti sjakk

Wittgenstein og vår hverdag


Postmodernisme
Det moderne mennesket

Det postmoderne mennesket

Den postmoderne tilstand

Postmodernisme som kunnskapsteori


Makt og diskurs
Michel Foucault

Selvets konstruksjon

Galskapens diskurs

Makt

Genealogisk metode

"Brukeren" som eksempel

Foucaults prosjekt


Sosial konstruksjonisme
Berger og luckmann

Sosial konstruksjon av hva?

Konstruksjonistisk vitenskap - deskriptiv eller frigjørende?

Relativisme?

Er naturlovene sosiale konstruksjoner?

Intensjonalitet

Konstruksjonisme - en konstruksjon?


Kritisk realisme
Virkeligheten finnes

Naturvitenskap og samfunnsvitenskap

Hva er kritisk realisme kritisk til?

Metode

Underliggende mekanismer - en konstruksjon?


Vitenskapsstriden
Vitensavslørere og vitensskapere

Fronetisk samfunnsvitenskap

Fredsslutning i vitenskapsstriden?


Sammendrag
Aktive metoder


Hovedpunkter

Videre lesning

Oppgaver

Teoretikere - en oversikt


8 Etiske perspektiver på praktisk forskning
Barmhjertighetsprinsippet

Etterprøvbarhet - troverdighet

Forskningseffekten

Etiske dilemma

Avslutning

En positivistisk oppsummering

En hermeneutisk oppsummering

Endelig oppsummering


Litteratur

Ordforklaringer

Stikkord