Meny
 
Kommunikasjon i praksis - 
      Hilde Eide
    
      Tom Eide

Kommunikasjon i praksis

relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

; Tom Eide

Kommunikasjon i praksis er en lærebok i kommunikasjon for barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene. I denne boken legges det vekt på at god kommunikasjon er en forutsetning for godt sosialfaglig arbeid, og at evnen til å kommunisere kan trenes opp og utvikles. Les mer
Vår pris
759,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 759,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Kommunikasjon i praksis er en lærebok i kommunikasjon for barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene. I denne boken legges det vekt på at god kommunikasjon er en forutsetning for godt sosialfaglig arbeid, og at evnen til å kommunisere kan trenes opp og utvikles.
Bestill vurderingseksemplar

Forfatterne tar utgangspunkt i dialoger og fortellinger fra praksis; fra sosialkontoret, omsorgsboligen, barnevernkontoret, hjemmebesøk, terapitimen og ungdomshjemmet. Ved hjelp av praksiseksempler behandles en rekke kommunikasjonsferdigheter som gode hjelpere bør beherske og som kan gjøre det lettere å mestre de mange ulike situasjonene som oppstår i hverdagen.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 319
ISBN: 9788205301849
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del 1 Kommunikasjonsteori
KAPITTEL 1 HVA ER GOD KOMMUNIKASJON?
Verbal og nonverbalkommunikasjon

Tegn og signaler må fortolkes

Begrepet kommunikasjon

Profesjonell kommunikasjon er hjelpende

Praksis og helse

Hva er praktiske kommunikasjonsferdigheter?

Kommunikasjon som kvalitetssikring

Hvordan lære kommunikasjonsferdigheter?

Aktiv lytting - et eksempel

Gruppearbeid og rollespill

Observasjon

Å spille roller og gi tilbakemelding

Læringsprosessens seks trinn


KAPITTEL 2 GRUNNLEGGENDE BEGREPER
Omsorgsprofesjonalitet

Empati

Fagkunnskap

Målorientering

Omsorgsrasjonalitet

Følelser og fornuft

Etikk

Omsorgstemporalitet

Tilknytning

Håp

Fortelling

Grunnelementer i profesjonell kommunikasjon


KAPITTEL 3 KOMMUNIKASJONSMODELLER
Initiativ-respons-modellen

Optimal responsivitet

Kontrakten med den andre

En lineær modell

Sender og mottager

Kanaler, tegn, signaler og koder

En prosessmodell

Persepsjon

Stereotypier og kognitive skjemaer

Tilsløring og klargjøring

Under-og overstimulering

En helhetlig, prosessuell modell

En tverrkulturell modell (Hajek og Giles)

Er tverrkulturell kommunikasjon annerledes?

Kultur, makt og ansvar

Tverrkulturell kommunikasjonskompetanse


KAPITTEL 4 MODELLER AV HJELPEPROSESSEN
Hjelpeprosess og behandling

Samhandlingsmodellen (Shulman)

Sosialarbeiderens funksjon

Samhandlingsmodellens fire faser

Forberedelsesfasen

Åpningsfasen

Arbeidsfasen

Avslutningsfasen

Styrke og svakheter ved samhandlingsmodellen

Trefasemodellen (Hill og O'Brien)

Utforskingsfasen

Innsiktsfasen

Handlingsfasen

Drøftelse av trefasemodellen

Et eksempel fra en omsorgsbolig


KAPITTEL 5 RELASJONSTEORIER
Humanistisk psykologi (Rogers)

Klientsentrert terapi

Relasjonens betydning

Personlig vekst

Betinget kjærlighet

Når selvet trues

Hjelperens rolle i terapeutisk forandring

Ideell teori

Tilknytningsteori (Bowlby)

Trygge og sterke bånd

Tilknytning og tilknytningsadferd

Ulike tilknytningsmønstre

Tidlig tilknytning - og varige mønstre

Terapeutens fem hovedoppgaver

Intersubjektivitetsteori (Stern)

Barnets sosiale selvopplevelse

Selvopplevelsens utviklingsforløp

Det gryende selvet

Kjerneselvet

Det subjektive selvet

Det verbale selvet

Det narrative selvet

Terapeutiske implikasjonerDel 2 Praktiske kommunikasjonsferdigheter
KAPITTEL 6 NONVERBAL KOMMUNIKASJON
Et responderende språk

Å vise at man ser og forstår

Å kommunisere nonverbalt bekreftende

Kongruens og inkongruens

Å fortolke nonverbal kommunikasjon

Kanaler for nonverbale uttrykk

Ansiktsuttrykk

Den andres ansikt

Hjelperens ansikt blir fortolket

Flertydighet og tillit

Å tydeliggjøre verbalt

Ansiktsuttrykket påvirker følelsene

Å slippe ansiktsuttrykket til

Øyekontakt

Å bli sett

Blikk og relasjon

Å bli seg bevisst sitt eget blikk

Kroppsspråk

Stemmens klang

Berøring

Stillhet og ikke-ord

Aktiv bruk av stillhet

Ikke-ord ("mmm")


KAPITTEL 7 VERBALT BEKREFTENDE FERDIGHETER
Å følge den andre verbalt

Å gi oppmuntring og anerkjennelse

Kan du si litt mer om dette?

Det var bra!

Å gjenta nøkkelord og uttrykk

Å tydeliggjøre og konkretisere

Klargjøring av problemet

Å reformulere

Å speile følelser

Følelsesrefleksjonens fem funksjoner

Å møte flere følelser samtidig

Å møte sinne og raseri

Sammenfatte følelser og innhold

Sammenfatning innledningsvis

Sammenfatning avslutningsvis


KAPITTEL 8 Å STILLE SPØRSMÅL
Lukkede spørsmål

Informasjonsspørsmål

Konfrontasjonsspørsmål

Åpne spørsmål

Hva-spørsmål

Hvorfor-spørsmål

Hvordan-spørsmål

Spørsmål man trolig bør unngå

Ledende spørsmål

Retoriske spørsmål

Sammensatte spørsmål

Jeg-budskap

Å konfrontere

Å utfordre den andres selvforståelse

Konfrontasjon er ikke konflikt


KAPITTEL 12 Å BRUKE HUMOR
Mennesket som humoristisk vesen

Humor som mestring og utfordring

Humorog det ubevisste

Humor som sikkerhetsventil

Fleip, sarkasme og ironi

Når og hvordan bør humor brukes?

En god latter


KAPITTEL 13 Å FORTELLE DÅRLIGE NYHETER
En sammensatt ferdighet

Å sette seg i den andres sted

Fortellingens fem faser

Å forberede den andre

Å formidle nyheten

Å gi emosjonell støtte

Å gi praktisk hjelp

Avslutning

To eksempler


ETTERORD

LITTERATUR

REGISTER