Meny
 

Verksted som verktøy

å planlegge og lede workshops

Boka forklarer hvordan man kan bruke verksted som arbeidsform i planleggings- og utviklingsarbeid. Den beskriver hvordan verksted kan være en prosessrettet arbeidsform som tilrettelegger for samspill, medvirkning og nytenkning. Les mer
Vår pris
482,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 482,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Boka forklarer hvordan man kan bruke verksted som arbeidsform i planleggings- og utviklingsarbeid. Den beskriver hvordan verksted kan være en prosessrettet arbeidsform som tilrettelegger for samspill, medvirkning og nytenkning. Boka knytter verksted som arbeidsform til planleggingsteori og prinsipper for kommunikasjon og samarbeid og tar for seg design av verksted til ulike formål, konkrete teknikker for gjennomføring og gir eksempler fra gjennomførte verksteder. Har litteraturliste.

Fakta

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 1 VERKSTEDETS GRUNNLAG OG ANVENDELSE
1.1 Verksted
Forutsetninger for funksjonsdyktige verksteder

Avgrensing

Verkstedet i prosessen

Prosessene i verkstedet

Hva samarbeidet i et verksted kan gi


1.2 Verksted for ulike formål
Redskap for felles viljesdannelse i utviklingsprosesser

I medvirkningsprosesser for produkt- og tjenesteutvikling

Arena for samordning og tverrfaglig problemløsing

Kvalitativ tilnærming ved utredning og analyse

Ledd i forhandlinger og avtaleinngåelse

Arena i offentlig samfunnsplanlegging


1.3 Forutsetninger for bruk av verksted
Kommunikativ samhandling må anses nødvendig og mulig

Verkstedet må skje innenfor realistiske rammer

Åpenhet for nye utfall og løsninger

Konfliktnivået må være håndterbart

Deltakerne må oppleve metoden som legitim

Riktig "timing" og klar funksjon i prosessen

Avklarte forventninger til deltakernes roller og innsats

Hensiktsmessig sammensetning med alle viktige aktører

Deltakernes egenmotivasjon

Deltakerne må ha avklarte rammer

Praktiske forhold må legges til rette

Oppfølging avklares på forhånd

Metodikk må tilpasses - ikke bare grip til en modellKAPITTEL 2 TRE PERSPEKTIVER PÅ VERKSTED SOM ARBEIDSFORM
2.1 Planleggingsteoretisk utgangspunkt
Ulike sorter fornuft - bevissthet om egen og andres hensikter

Instrumentell versus kommunikativ planlegging

Basis for kommunikativ planlegging: arenaer for deltakelse og diskurs

Idealet om tvangsfri diskurs

I praksis kombineres instrumentell og kommunikativ planlegging

Planleggingsteori har overføringsverdi til utviklings- og prosjektarbeid generelt


2.2 Verkstedsarbeid er erfarings- og praksislæring
Helhetlig pedagogikk

Organisasjonslæring


2.3 Gruppepsykologiske forutsetninger
Samarbeid i gruppe - frigjør og tøyler

Kreativitet i gruppe - optimal bruk av to tenkestiler

Spesialiseringens pris: sektortenkningKAPITTEL 3 PROSESSDESIGN FOR VERKSTED
3.1 Hva er prosessplanlegging? Begreper og perspektiver
Prosessdesign er mer enn en framdriftsplan

Generelt om prosessplanlegging

Hvordan presentere en prosessdesign?


3.2 Verksted som arena i en større prosess - for hva og hvem?
Prosess på begge nivå må planlegges i sammenheng

Hva skal oppnås? Om målbegreper og målarbeid

Ulike målsituasjoner krever ulike prosessdesigner

Hvem kan bidra, og hvordan mobilisere til deltakelse?

Avklaring av verkstedets rolle i utviklingsprosessen

Lag klar rollefordeling mellom deltakerne


3.3 Noen prinsipper for design av prosessen(-e) i verkstedet
Design tilpasses formål

Tilrettelegg for alle samvirkende prosesser

Ta utgangspunkt i deltakernes situasjon og bakgrunn

Skill klart mellom åpnende og lukkende faser

Målrettet gruppesammensetning


3.4 Praktisk tilpassing til rammer
Realistisk timing av verkstedet

Prosessdesignen må tilpasses prosessleders kompetanse og erfaring

Tilgang på informasjon

Fysiske rammer

Tid som ramme


3.5 Teknisk tilrettelegging
Teknisk tilrettelegging er verkstedets "kroppsspråk"

Møblering og prosessdesign må samsvare

Presentasjonsmateriell


3.6 Framgangsmåte for prosessplanlegging
Planlegging av hendelser eller handlinger?

Spørsmålsparet hvorfor/hvordan kan fungere som kompass

Prosessdesign er å dele opp forløp og å sette sammen til forløp

Planlegging med tidslinje og gule lapperKAPITTEL 4 ARBEIDSFORMER I VERKSTEDET
4.1 Å informere, stille spørsmål, gi instruksjoner og oppgaver

4.2 Samtale og kommunikasjon i salen

4.3 Om engasjement og konflikter - når følelsene er med

4.4 Åpning av verksted

4.5 Å finne fakta og problemstillinger

4.6 Idéutvikling for åpnende faser

4.7 Diskusjon, prioritering og valg - lukkende faser

4.8 Utvikling av ideer til løsning - seks trinn

4.9 Gruppering og omgruppering av deltakerne

4.10 Gruppepresentasjoner og plenumsdiskusjoner

4.11 Økter med forelesning og informasjonsformidling

4.12 Avslutning av verkstedet

4.13 Evaluering

4.14 Etter verkstedet


KAPITTEL 5 EKSEMPLER PÅ VANLIGE VERKSTEDDESIGNER
5.1 Prosesser i verkstedprosesser som inngår i større prosesser
Prosessmodeller på overordnet nivå - for eksempel dugnadsmetoden


5.2 Seks standardmodeller for verksteder
Kreativ problemløsning (KPL-metoden)

Framtidsverksted

Søkekonferanse

Charette

Helhetlig medvirkningsmetode (MHP)

Enkel samvirkemodell


5.3 Tilpassing av standardmodellene
Bruk av standardmodellene ved planlegging av verkstedKAPITTEL 6 EKSEMPLER PÅ GJENNOMFØRTE VERKSTEDER
6.1 Praktisk eksempel på prosessplanlegging
Innledning

Avklaring av verkstedets formål

Når og hvordan skal verkstedet inngå i?

Avklaring av resultatmål for verksteddagene

Utvikling av prosessdesign for verksteddagene

Øvingsoppgave


6.2 Verksted for oppstart av interkommunal næringsplanlegging
Innledning

Kjøreplan for verksted 1

Kjøreplan for verksted 2

Øvingsoppgave


6.3 Brukerpanel i form av verksted
Innledning

Rammeprogram med kjøreplan

Utviklingsverksted for de ansatte

Øvingsoppgave


6.4 Medvirkningsverksted - programmering av ny ungdomsskole
Bakgrunn/ramme

Tilrettelegging

Medvirkningsverksted 1 - opplegg og gjennomføring

Befaring

Medvirkningsverksted 2 - opplegg og gjennomføring

ØvingsoppgaveLITTERATUR

OVERSIKT OVER TEKNIKKER TIL BRUK I VERKSTED (KAPITTEL 4)

STIKKORD

OM FORFATTEREN