Meny
 
Midtøsten - Nils A. Butenschøn

Midtøsten

imperiefall, statsutvikling, kriger

"Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger" gir en bred oversikt over de historiske prosessene som har frambrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten.
Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Les mer
Vår pris
399,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 399,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

"Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger" gir en bred oversikt over de historiske prosessene som har frambrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten.
Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Dette var stridsspørsmål etter første verdenskrig, og er det fortsatt i dag - og ikke bare knyttet til Israel/Palestina. Boka vil være en «guide» til innsikt i konfliktmønstre som ble formet gjennom store deler av det 20. århundret, og som fortsatt dominerer den politiske utviklingen, både i regionen selv og i internasjonal politikk. Det er nettopp det dramatiske samspillet mellom stormaktspolitikk og lokal politikk som karakteriserer Midtøsten mer enn noen annen region. Av denne grunn, og fordi konfliktene utspiller seg i kjerneområdet for verdens monoteistiske religioner, berører denne utviklingen resten av verden så sterkt, oss selv inkludert.

Boka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Den vil ikke bare være av interesse for studenter, men for alle som vil sette seg inn i bakgrunnen for strømmen av medieoppslag om konfliktene i Midtøsten.

«Boka...forklarer de mange konfliktene i regionen med utgangspunkt i maktkamp om statsdefinisjoner og fordeling av rettigheter. Dette er saklige saker - og sannsynligvis en av de mest solide gjennomgangene i den norske tradisjonen»
Halvor Finess Tretvoll, Ny Tid

«Nils A. Butenschøn tyr ikkje til billege triks og kjappe snarvegar når han skal gi oss ei innføring i «Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger»
Olav Kobbeltveit, Bergens tidende

«Boka bør leses av alle som deltar i debatten om Midtøsten»
Ole Jan Larsen, NRK P2

«Referansene og litteraturlisten viser at for den som vil sette seg inn i Midtøstens politiske historie, er det nok å finne på engelsk. Butenschøn har satt seg fore å gi en samlet fremstilling, og å gjøre det på norsk. Begge deler er prisverdig»
John Harbo, Aftenposten

«...derfor bør alle med interesse for å forstå Midtøsten ta i mot Nils Butenschøns nye bok, Midtøsten, med åpne armer»
Henrik Thune, Morgenbladet
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 434
ISBN: 9788215006871
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord
Transkripsjon

Kart


Kapittel 1 Krig og politikk i Midtøsten
Utfordringen

Et samspill mellom ytre og indre krefter

Den fruktbare halvmåne

Krig og statsutvikling. Et komplekst forhold

Nasjonalstatsmodellen: En veileder til besvær

Noen disposisjoner


Kapittel 2 Arven fra Osmanriket
Brudd og kontinuitet

Mønsteret rakner: Osmanriket i den geopolitiske malstrømmen

Spillet rundt Muhammad Alis Egypt
Fra "ung-osmanere" til "ungtyrkere": En modernisert osmansk stat?


Dynastisk statsmakt i Midtøsten. Noen hovedtrekk
Fra osmanisme til arabisme: Brudd eller kontinuitet?

Osmanske og arabiske tradisjoner: Felles trekk


Tradisjonelle autoritetsformer
Dynastisk-patriarkalsk tradisjon

Konsultativ tradisjon

Islamsk tradisjon

Føydaltradisjonen

Militær-byråkratisk tradisjon


Forløpere for arabisk nasjonalisme
Tilbake til kildene

Islamsk revitalisering eller arabisk nasjonalisme?

Det arabiske opprøret: Motiver, oppslutning, betydning


Mot en ny politisk orden i Midtøsten?


Kapittel 3 Første verdenskrig: Midtøsten i fritt spill
Krigsforløpet i korte trekk
Britiske og arabiske posisjoner


Hussein-McMahon-korrespondansen: Britene sikrer arabisk støtte
Hovedtemaer i korrespondansen

Historisk betydning


Sykes-Picot-avtalen. Stormaktenes deal på bakrommet
Partenes motiver

Hovedelementer i avtalen

Historisk betydning


Balfour-erklæringen: Spillet om Palestina innledes for alvor
Sionistbevegelsen kommer med i spillet

Balfour-erklæringen: Hvorfor ble den til?

Regjeringen godkjenner Balfours framlegg

Hvilken status hadde Balfour-erklæringen?

Historisk betydning


Konfliktlinjer for framtiden


Kapittel 4 Churchills grep. En ny regional orden tar form
Tyrkere og arabere skiller lag

Midtøstens plass i britisk etterkrigspolitikk
Britenes utfordringer i Midtøsten

Den gresk-tyrkiske fortsettelseskrigen og arabisk motstand


Kairo-konferansen: Behovet for en samordnet britisk politikk

Chruchill kommer på banen (igjen)
"Det arabiske problem"


Brikkene legges i Kairo og Jerusalem
Churchills taktiske grep: Den "sharifiske løsning"

Jerusalem-møtet: Abdallah innordner seg

Et intermesso med store konsekvenserKapittel 5 Mandatordningen -"veiledet" nasjonsbygging?
Folkeforbundet og selvbestemmelsesprinsippet
Selvbestemmelsesprinsippets selektive anvendelse

"Veiledet" nasjonsbygging?


Mandatområdene i Midtøsten
Palestinas spesielle status under mandatsystemet

Mandatet åpnet for etnisk kamp om folkeflertallet

Det palestinske avmaktsdilemmaet

En strategisk grunnbetingelseKapittel 6 Nye stater i emning
Fra mandatområder til "kunstige" stater?

Geopolitikk og frigjøringsstrev i den videre Midtøsten-regionen
Egypt: Den tunge kampen for selvstendighet

Det muslimske brorskapet og islamistene i Egypt

Iran i den regionale og globale maktkampen


Transjordan og Hijaz
Transjordan: Svakt "råmateriale" for statsbygging

Hijaz: Hashemittene kastes ut

Mot proforma uavhengighet


Hijaz og Najd blir Saudi-Arabia: Kampen om det indre Arabia

Fra Mesopotamia til Irak: Statsformasjon med svak forankring
Innsettingen av kong Feisal: God Save the King!

Anglo-irakske avtaler og politisk ustabilitet


Stater som ikke ble: Kurdistan og Armenia

Tyrkia og den kemalistiske revolusjonen
Lausanne-traktaten og erklæringen av den tyrkiske republikk

Atatürks revolusjon: Sekularisme og republikansk nasjonalisme


Syria og Libanon: Fransk splitt-og-hersk
Syria: Regionalisering, opprør, panarabisme

Libanon: En historie for seg

Libanons nasjonalpakt: Sektbasert maktfordeling


Palestina
Palestina-problemet: Dramatisk undervurdert av britene?

En sionistisk-arabisk avtale?

Ingen forberedelse til uavhengighet

Palestinske strategier

Sionistisk statsbygging

"Den homogene settlerkolonien"

Det palestinske opprøret 1936-39

Et solid grunnlag for framtidig konfliktKapittel 7 Andre verdenskrig og dens etterdønninger: en ny regional orden?
Krig som katalysator for endring
Nærmere om arven fra kolonimaktene

Stormakter og lokale eliter. Et skjebnefellesskap?


Andre verdenskrig i Midtøsten. Skadeskutte seiersmakter
Midtøsten i det geopolitiske bildet etter verdenskrigen


Arabisk statsorganisering
Opprettelsen av Den arabiske liga

Alternative modeller

Arabisk nasjonalisme. Visjoner og realiteter

Religiøse og sekulære impulser


Avslutning


Kapittel 8 FN og delingen av Palestina
Palestinas framtid i spill
Storbritannia gir opp Palestina-mandatet


FNs delingsplan for Palestina
UNSCOP og tidligere løsningsmodeller

UNSCOPs flertalls- og mindretallsforslag

Hovedforsamlingens resolusjon 181(II)


Opptrapping til krig. Staten Israel i emning
Arabiske motsetninger

Borgerkrigen 1947-48

Plan D

Bosettersamfunnets relative styrke

Fra borgerkrig til krig: Staten Israel opprettes

Palestina-spørsmålet etter verdenskrigen. Et perspektiv på FNs rolleKapittel 9 Palestina-krigen. Den første arabisk-israelske krig
Innledning

Krigsforløpet i korte trekk

FN og Palestina-krigen
Folke Bernadottes rolle

Resolusjon 194, Forsoningskommisjonen og det palestinske flyktningproblemet

Lausanne-konferansens sammenbrudd


Staten Israel og rest-Palestina etter krigen
De palestinske flyktningene etter krigen

Jerusalem-spørsmålet

Krigen om Palestina i perspektiv


Staten Israel: Hva slags stat?

Avslutning


Kapittel 10 Nasser og det arabiske oppbruddet
Arabisk enhet som motiv og dilemma i arabisk politikk

Nederlaget som ga et felles motiv
Palestinernes to "tapte" tiår


Den arabiske nasjonalismens problematiske kjerneområde
Libanon: Bærekraftig politisk ingeniørkunst?

Identitetspolitikk i Libanon

Kompromissets bakside


Syria: Et samfunn uten sentrum?
Etnisk, religiøs og sosial fragmentering

Ustabile partidannelser

En statsarv uten folkelig legitimitet

Syria: Gjenstand for interarabisk maktkamp


Alavittenes vei til makt i Syria
If you can't join them, beat them!

Baath-partiet: Alavittisk konspirasjon eller arabisk renessanse?

Syria i klemme (eller strekk) mellom Egypt og Irak


Nasser og den arabiske "1958-generasjonen"
Nasserismen

Den som tjener den seirende

Revolusjonens filosofi

Nasser: Fanget av sin egen medgangsbølge?


Den forente arabiske republikk
Radikal dominoeffekt eller konservativt tilbakeslag?


Irak: Egypts evige motpol?
Det gamle regimets dilemma

Nuri al-Said: Den sekulære rojalisten

Skillelinjer i et komplekst politisk landskap

Det gamle regimets endelige sammenbrudd

Abd al-Karim Qasim: "Irak Først!"


Panarabismens nye sjanse
Baath-partiet tar makten i Irak og Syria

Tilbake til det arabiske dilemma: Statsinteresser versus arabisk enhet


Nasserismen i tilbakeblikk


Kapittel 11 Suez-krigen. Den umulige konspirasjonen
Avkolonialisering og kald krig i Midtøsten
Nassers utfordringer i stormaktsspillet


Bagdad-pakten: Midtøsten trekkes for alvor inn i den kalde krigen
Egypt i containment-politikkens lys

Nassers strategi


Opptrapping til krig
Egypts våpenkjøp: Nassers vending mot øst

Infiltrasjon og massive represalier

Moshe Dayan: Represalienes politiske rasjonale

Nassers store grep: Aswan-dammen og Suezkanalen

Nassers "utålelige frekkhet"

President Eisenhowers dilemma


Krigsforberedelsene."Musketerenes" konspirasjon
Israel, Storbritannia, Frankrike - en skjør trekant

Hva var casus belli?


Nidagerskrigen. Nassers skjebnestund - og Edens

Krigens etterdønninger
Eisenhower-doktrinen. USA mobiliserer

Hva er verst: Arabisk nasjonalisme eller kommunisme?

Storbritannia: Fortsatt grunnlag for en regional rolle?


Suez-krigen i perspektiv


Kapittel 12 En rystende uke i Midtøstens moderne historie
En spektakulær krig

Arabisk samling om konflikten med Israel
Opprettelsen av PLO

Arabisk eventyrpolitikk?

Måtte det bli ny krig?


Palestinas frigjøring - et palestinsk prosjekt?
En flora av palestinske motstandsgrupper

Fatah: En islamistisk organisasjon?


Israelere og palestinere: identitetskonflikt og skjebnefellesskap
Et moralsk dilemma


Staten Israel - på vei mot en "normal" statsdannelse?

Flyktningspørsmålet - realitet og symbolsak

Ny interarabisk propagandakrig

Sammenstøt Israel-Syria

Krisen og krigen i korte trekk
Egypts krav om tilbaketrekking av UNEF

Forestående israelsk angrep på Syria?

Krisediplomati

Nølende amerikanere

Kong Hussein: Uventet forsoning med Nasser


Krigen
De to første dagene

Dag tre

Dag fire

Dag fem og seks

Regnskapet

Ny palestinsk flyktningstrøm

Seieren og dens baksideKapittel 13 Politiske etterskjelv 1967-70 - å fordøye en overveldende krigserfaring
Krigens taper, krigens helt

Nye grunnregler i det diplomatiske spillet
Lyndon B. Johnsons fem prinsipper

Arabisk toppmøte i Khartoum: Nye arabiske allianser

Sikkerhetsrådets resolusjon 242: Alle fredsinitiativers mor


Israel fordøyer seieren
Neo-sionistisk mobilisering i Israel

Allon-planen

Jerusalem-programmet

Gjenåpningen av den sionistiske frontier

Palestinerne: Nederlagets muligheter


Palestinsk motstandskamp og arabiske statsinteresser
Slaget ved Karama

Yasser Arafats gjennombrudd

Svart september

Krigens regnskap og Nassers siste bragdKapittel 14 Et midtøstensyndrom? Refleksjoner over historisk endring og kontinuitet
Et syndrom som tolkningsramme

Noen grunntemaer i det store spillet
Regionale konflikter som delspill på et internasjonalt sjakkbrett - og omvendt

Oppgjøret etter første verdenskrig: The Original Sin

Skiftende stormakter, gamle strategier

Dynastisk statsform - en overlevelsesstrategi

Hvem eier staten? Ikke folket

Statsoverskridende ideologier: Panarabisme, islamisme og sionisme

Bagdad og Jerusalem i Midtøsten "konfliktellipse"Litteratur

Stikkord