Meny
 

Relasjoner

et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi

Dette er en revidert og oppdatert utgave av "En dialektisk relasjonsforståelse". Her viser forfatteren hvordan ny forskning utvider og støtter hennes tidligere arbeid. Forskningsområder som affektregulering, ansiktskommunikasjon og nevrovitenskap blir på fascinerende vis knyttet opp mot vår forståelse av tidlig utvikling og psykoterapi. Les mer
Vår pris
499,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 499,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Dette er en revidert og oppdatert utgave av "En dialektisk relasjonsforståelse". Her viser forfatteren hvordan ny forskning utvider og støtter hennes tidligere arbeid. Forskningsområder som affektregulering, ansiktskommunikasjon og nevrovitenskap blir på fascinerende vis knyttet opp mot vår forståelse av tidlig utvikling og psykoterapi.

Med fokus på temaer som anerkjennelse, intersubjektive prosesser, samt menneskets evne til selvrefleksjon og selvavgrensning i relasjoner, viser Schibbye hvordan dynamikken i våre forhold har avgjørende betydning for hva som skjer i tidlig utvikling, når en ny familie dannes, og, ikke minst, i psykoterapeutiske møter.

Schibbyes relasjonsforståelse bygger på én grunnleggende tanke, nemlig at det er i forholdet til den andre at jeg blir et selv, at min avhengighet av den andre muliggjør min selvstendighet.

I tillegg utforskes anerkjennelsesbegrepet videre med fokus på terapeutisk språk, med andre ord hva som kjennetegner et anerkjennende språk i den terapeutiske dialogen. Hvordan skape et språk som maner frem det ordløse og som muliggjør dyptgående overskridelse? Med referanse til Kierkegaard, introduseres en forståelse av kjærlighet som avgjørende for nettopp slike anerkjennende dialoger.

Schibbyes originale relasjonsforståelse stammer fra hennes evne til å integrere perspektiver fra filosofi, forskningsbasert kunnskap og praksis. Drøftelsene spenner fra spedbarnets første relasjoner, til parforhold og familiesamspill. Slik blir det mulig å trekke tråder mellom en filosofisk grunntanke, via psykologisk teori til psykoterapeutisk praksis og tilbake til grunntanken. Resultatet blir et helhetlig grunnsyn på hva som utgjør god psykoterapeutisk praksis.

"

Fakta

Innholdsfortegnelse
Takk

Forord

Innledning


Del 1 Det metateoretiske perspektiv
Kapittel 1 Filosofisk bakgrunn for en dialektisk relasjonsforståelse
Innledning

Uartikulerte forutsetninger

Hva skal vi med metateori?

Hva skal vi med teori?

Praksisnivået

Eksistensialisme

Angst

Dialektikk

OppsummeringDel 2 Psykologisk teori
Kapittel 2 Tidlig utvikling av det relasjonelle selv
Innledning

Nyere syn på samspill og utvikling

Affekter

Intersubjektivitet

Selvsansningsdomener

Indre representasjoner

Selvavgrensning/selvrefleksivitet

To typer selvreflektivitet


Kapittel 3 Tilknytning - selvrefleksivitet/selvavgrensning
Innledning

Tilknytningsteori

Kort om autonomi

Angst i et tilknytning - avgrensningsperspektiv

Selvaktelse

Prosesser i det relasjonelle selv

Selvet-med-den-andre

Delprosess

Det relasjonelle ubevisste

Relasjonelle avverger

Omforming

Bankeksemplet


Kapittel 4 Utvikling av relasjonsforstyrrelser
Innledning

Om sammenblanding og isolasjon

Tilknytningsmønstre

Tilknytningsteori og relasjonelle forstyrrelser

Forstyrrelser knyttet til selvrefleksivitet (og derfor selvavgrensing)

Nærhet-distanse-regulering i relasjoner og psykopatologi

Ubevisste prosesser, avverger og forstyrrede relasjoner

Noen "løsninger" på problemer med tilknytning/avgrensning

Om å forme den andres opplevelsesverden. Affektregulering og sosial referering

Dialogisk selv- og selv/andre- regulering

Selektiv inntoning

Dialogisk regulering av affekt

Misinntoning og bemektigelse

Overinntoning

Inautentisk inntoning

Ikke-inntoning

Familieteoretikeres bidrag til forståelsen av patologi

Omsorgspersonens relasjonsmodus og psykiske forstyrrelser - et tankekesperiment


Kapittel 5 Den dialektiske forståelsen av partnervalg og partnersamspill
Innledning

Psykologisk teori om partnervalg og samspill

Viktige begreper for å forstå partnervalg

Kvalitative analyser av dialoger mellom partnere

Delprosessanalyse

Noen observasjoner fra undersøkelsen

Gjentar par det samme mønsteret i fastlåste forhold?

Noen uventede observasjoner

Foreldrenes betydning

Personlighetsvariabler hos foreldre og partnere

Det underliggende driv

Jons og Maris partner-selv

Jons og Maris forhold til sine respektive foreldre

Jons og Maris tema

Hva velger de i hverandre?

Jon og Maris forhold over tid

Litt om forelskelse, kjærlighet og det gode forhold


Kapittel 6 En dialektisk forståelse av familerelasjoner
Innledning

Overganger til å bli en familie

Morens oppfatning av mannen som far

Den nye babyen og mulighetene for økt tilgang

Farsrollerepresentasjoner

Morens rolle i forhold til farsrollerepresentasjonene

Familierelasjoner

Bevisste og ubevisste prosesser i familien

Mer om familiens samværsskjemaer

Jon og Mari blir foreldre

Mari blir mor

Jon blir far

Jon og Maris familieDel 3 Psykoterapeutisk praksis
Kapittel 7 Anerkjennelse
Innledning

Klientens forventninger

Terapeutens strukturering av forholdet

Kontrakt

Diagnose

Terapeutisk allianse

Terapeuten som subjekt

Terapeuten som tilknytningsfigur

Anerkjennelse


Kapittel 8 Overføring/motoverføring
Innledning

Overføring

Motoverføring

Nyere syn på overføring og motoverføring

Overføring/motoverføring i et dialektisk perspektiv

Klientens bidrag

Terapeutens bidrag

Samspillet mellom overføring/motoverføring

Hvordan kan vi bruke overføring og motoverføring for å fremme terapiprosessen?

Hvordan oppdager vi vår motoverføring

Eksempler på motoverføring i familieterapi

Om å ta parti

Om å bli "dradd ut"

Om å styre klienten(e)

Om å vite hva klienten(e) bør gjøre

Om å skille mellom det vesentlige og det uvesentlige

Om å definere


Kapittel 9 Psykoterapirelasjonen i lys av dialektikk og utviklingsbegreper
Innledning

Motstand

Tolkning

Påpekning

Hvordan arbeider vi med motstand og avverger?

Utviklingsteoretiske begreper og psykoterapi


Kapittel 10 Psykoterapi med par og familie
Innledning

Noen felles aspekter i par- og familieterapi

Parterapi

Terapi med familien

Sekvenser fra terapitimer med Jon, Mari, Geir og Britt

Kort om avslutning


Kapittel 11 Mot en forståelse av et terapeutisk språk
Innledning

Et gjensyn med endringsbegrepet

Selvavgrensning/selvrefleksivitet som prosess

Hvordan influerer metasynet terapeutens måte å bruke språket på?

Et eksempel på lineære dialoger og det dialogiske dilemma

Noen syn på hva som skiller terapeutiske fra konvensjonelle dialoger

Om å "gå bak" utsagn

Undrende "spørsmål"

Innlagte forespørsler

Om å nyansere det generelle og det absolutte

Utelatelser

Statisk kommunikasjon

Å bli styrt av andre

Om å fortolke den andre

Som du snakker, slik blir du


Kapittel 12 Hvordan når vi det usigelige?
Innledning

Som-om-modaliteten

Kort om lek og muligheter for endring

Undring og tilgang i terapeutiske dialoger

Endring i øyeblikket

Oppsummering


Avslutning

Litteraturreferanser

Stikkordregister