Meny
 

Veier til forandring

virksomme faktorer i psykoterapi

Eva Dalsgaard Axelsen (Redaktør) ; Ellen Hartmann (Redaktør)

Forfatterne inviterer leseren inn i terapirommet og gir dem et innsyn i det terapeutiske arbeidet. De er erfarne kliniske psykologer med ulike terapiretninger. Ut fra sine forskjellige ståsteder diskuterer de hvordan psykiske problemer utvikles, opprettholdes og forandres. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Forfatterne inviterer leseren inn i terapirommet og gir dem et innsyn i det terapeutiske arbeidet. De er erfarne kliniske psykologer med ulike terapiretninger. Ut fra sine forskjellige ståsteder diskuterer de hvordan psykiske problemer utvikles, opprettholdes og forandres. Det siste kapitlet tar for seg nyere terapiforskning og virksomme faktorer i psykoterapi.


Eva Dalsgaard Axelsen og Ellen Hartmann (red.), Terje Hartmann, Asle Hoffart, Wenche Håland, Bjørn Killingmo, Geir Høstmark Nielsen og Anne-Lise Løvlie Schibbye er sentrale representanter for norske kliniske psykologer og har preget utviklingen av psykoterapi i Norge gjennom mange år. Alle har kombinert klinisk praksis med undervisning, forskning og teoriutvikling.


Boka henvender seg til psykologistudenter, psykologer, psykiatere, leger i psykiatriutdanningen, helsefagstudenter og ulike helseprofesjoner. Den er interessant for alle som vil lese om psykiske problemer og psykoterapi.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon
Den tause og den eksplisitte kunnskap

Klinisk psykologi i Norge

Psykoterapi i dag

Tre "generasjoner" psykologer

Referanser


KAPITTEL 2 Psykiske problemer og psykoterapi i lys av moderne interpersonlig psykoanalyse
Innledning

Hva bringer mennesker i psykoterapi?

Behovet for et teoretisk grunnsyn på psykiske problemer

Femten grunnleggende teoretiske antagelser og postulater

Mot en syklisk dynamisk forståelse

Et eksempel

Korrigerende emosjonell erfaring og innsikt

Hvordan befordres korrigerende emosjonelle erfaringer?

Rollemottagelighet, motoverføring og læring i relasjon

Noen andre implikasjoner av et syklisk dynamisk perspektiv

Behandlingsalliansen

Litt om forholdet mellom teori og praksis

Terapeutens tause kunnskap

Avsluttende kommentarer

Referanser


KAPITTEL 3 Klienten som ekspert på seg selv
Utvikling av terapiforståelse

Teoretisk grunnlag

Forståelse av psykiske problemer

Bearbeiding av avmakt

Attribusjonsstil som mestring

Endring av bevissthetstilstand som mestring

Livstemaer og selvoppfatning

Psykoterapi

Positiv reformulering

Reformulering gjennom symptomets funksjon

Reformulering gjennom fortellingen om livet

Den terapeutiske relasjon

Irrasjonalitet som veiviser i terapi

Referanser


KAPITTEL 4 Mitt kliniske lytteperspektiv. En psykoanalytisk tilnærming
Innledning

Lytteperspektivet

1. Affekt

2. Objekt

3. Scenario

4. Selvoppfatning

5. Fasefiksering

Intervensjon

Klinisk illustrasjon

Utdrag fra en terapitime

Konklusjon

Teori

Referanser


KAPITTEL 5 Utvikling gjennom dialog - som livsprosjekt og som terapeutisk prosjekt
Presentasjon av innfallsvinkel

Erfaringens betydning for utviklingen av teoretisk "ståsted"

Finnes det fellestrekk hos mennesker som søker hjelp for psykiske problemer?

Sentrale trekk i utviklingsteori og de senere års empiriske utviklingsforskning, og deres relevans for psykoterapi

"Related individuation" som overordnet perspektiv på psykoterapi

De ideelle krav til terapeuten, og vanskene med å leve opp til dem

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 6 Selvfølelse og psykoterapi
Psykoterapi og menneskesyn

Selvfølelse og psykoterapi

Selvfølelse og attribusjonsteori

Selvbekreftelsesteori

Selvfølelsesreduserende oppdragelse

Empatibegrepet

Opplevelseskonflikter

Opplevelseskonflikter og overføring

Opplevelseskonflikter og motoverføring

Fra person- til situasjonsforklaring - en sannsynlig terapeutisk faktor

Psykologisk behandling i lys av sosialpsykologi

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 7 Forståelsen av psykiske forstyrrelser og psykoterapi: et dialektisk perspektiv
Innledning

Den teoretiske plattform

Det relasjonelle selv

Utvikling av psykopatologi i mor -barnforholdet

Innlevelse

Affektregulering

Bemektigelse

Ubevisste prosesser, angst og avverger

Implikasjoner for individualterapi med voksne

Innledning

Anerkjennelse

Innlevelse og intersubjektiv deling

Terapeutisk undring

Terapeutisk utsortering

Overføring/motoverføring

Nærhet/avstand

Gratifikasjon/frustrasjon

Påpeking -tolkning / ikke påpeking -tolkning

Avsluttende bemerkninger

Referanser


KAPITTEL 8 Fra følelser via tanker til skjemaposisjoner: en skjemamodell for psykiske problemer og psykoterapi
Innledning

En skjemamodell for psykiske problemer

Skjemabasert utviklingsteori

Mental unnvikelse

Beskyttende leveregler

Overtakelse av objektiverende foreldreposisjoner

Konsekvenser av skjemaavspaltning og defensiv beskyttelse

Begrensning av livsutfoldelse

Sårbarhet for utvikling av symptomtilstander

Redusert vitalitet og selvforståelse

Konsekvenser for behandling

Strukturen av skjemaposisjoner

Empatisk holdning

Styrking av adaptive ressurser

Bearbeiding av det beskyttende belte

Arbeid med de avspaltede skjemaer

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 9 Pasienten som veiviser i det terapeutiske terreng
Innledning

Teoretisk bakgrunn

Tilknytningsteori

Tidlige samspillserfaringer

Formdannende opplevelser

Formålet med psykoterapi

Pasienten som veiviser

Dempe angst og intense følelser

Narrativt perspektiv

Bedring av selvoppfatning og selvfølelse

Terapeutiske virkemidler

Empatisk forståelse

Empati som terapeutisk virkemiddel

Tvillingoverføring

Aktiv terapeutrolle

Gratifikasjon

Korrigerende emosjonelle opplevelser

Bryte negative forventninger

Bevisst planlegging

Dempe regresjon

Fremme tilknytning

De gode hjelperne i folkeeventyrene

Ta opp negative følelser og reaksjoner

Pasientens indre bilde av terapeuten

Empatisk restrukturerende tolkning

Håndtering av motstand

Avslutning og oppfølging av psykoterapi

Opprettholde følelsesmessige bånd

Avgrenset sluttfase

Planlagt oppfølging

Egnethet

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 10 Virksomme faktorer i psykoterapi
Handler erfarne terapeuter mer likt enn uerfarne?

Forholdet mellom teori, taus kunnskap og praksis

Psykoterapiforskning

Fellesfaktorer i psykoterapi

Forståelse av psykiske problemer

Menneskesyn

Selvet og selvoppfatning

Fastlåste mestringsstrategier og samspillsmønstre

Forståelse av psykoterapi

Endring av selvfølelse

Den terapeutiske relasjon

Spesifikke terapeutiske metoder

Motstand, overføring og motoverføring

Utprøving av nye ferdigheter

Avslutning

Referanser


Presentasjon av forfatterne