Meny
 
Økonomi og helse - 
   Inger Johanne Pettersen
  
   Jon Magnussen
  
   Kari Nyland
  
   Trond Bjørnenak

Økonomi og helse

perspektiver på styring

; Jon Magnussen ; Kari Nyland ; Trond Bjørnenak

«Denne boken gir en bred gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til helseøkonomi, godt ivaretatt av fire forfattere med bred økonomisk bakgrunn. [...] Sett i lys av den pågående debatt om alternative organiseringer og finansieringer av tannhelsetjenesten gir boken en lettfattelig og god forståelse som danner et godt teoretisk grunnlag med stor nytteverdi.»

, Den norske tannlegeforenings tidende 13/2009
Økonomi og helse er en brennaktuell bok som tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi. Den nye utgaven er nyskrevet for å reflektere de store omveltningene som helsesektoren i Norge har vært igjennom de senere år. Les mer
Vår pris
699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Økonomi og helse er en brennaktuell bok som tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi. Den nye utgaven er nyskrevet for å reflektere de store omveltningene som helsesektoren i Norge har vært igjennom de senere år. Boken er en viktig og nyttig følgesvenn for alle som arbeider i helsesektoren, er opptatt av helsesektoren, eller som utdanner seg til en karriere i helsevesenet.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 267
ISBN: 9788202263324
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

1 Innledning
1.1 Den komplekse helsetjenesten

1.2 Det samfunnsøkonomiske perspektivet

1.3 Det bedriftsøkonomiske perspektivet

1.4 Oppsummering


2 Fra forvaltningsorgan til markedsorganisering
2.1 Noen utviklingstrekk

2.2 Fra forvaltningsorgan til foretak
2.2.1 Trender

2.2.2 Markedsorientering


2.3 Helseforetaksreformen
2.3.1 Tilknytningsform

2.3.2 Styringsorganer og oppgavefordeling

2.3.3 Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene

2.3.4 Helselovgivningen og avtaleverket


2.4 Ustyrlige organisasjoner?
2.4.1 Sykehus er komplekse organisasjoner

2.4.2 Ulike organisasjonsmodeller

2.4.3 Koordinering og ledelse

2.4.4 Klinisk styring og ledelse (clinical governance)


2.5 OppsummeringDEL 1: De samfunnsøkonomiske perspektivene
3 Finansiering - behov og fordeling
3.1 Fordeling og effektivitet

3.2 Fra behov til fordeling
3.2.1 Forhold som påvirker behov for helsetjenester

3.2.2 Forhold som påvirker kostnadene ved å levere tjenester


3.3 Fordelingsmodeller i Norge - litt historikk
3.3.1 Fordelingsprinsipper under fylkeskommunalt eierskap - fra 1970 til 2001

3.3.2 Fordelingsprinsipper under statlig eierskap - fra 2002


3.4 Fordeling og politikk

3.5 Oppsummering


4 Finansiering av spesialisthelsetjenester
4.1 Bestillere og utførere

4.2 Mål og målkonflikter
4.2.1 Bestillers målsettinger

4.2.2 Ut ørers målsettinger


4.3 Forholdet mellom bestiller og utfører

4.4 Risikodeling og kostnadsnøytralitet

4.5 Modeller for finansiering av spesialisthelsetjenester
4.5.1 Ulike typer systemer

4.5.2 Refusjon av påløpte kostnader

4.5.3 Rammebudsjettering

4.5.4 Aktivitetsbasert finansiering


4.6 Bør vi finansiere produksjon av helse og ikke helsetjenester?

4.7 Mer om finansieringsmodeller i Norge
4.7.1 Innsatsstyrt finansiering -ISF

4.7.2 Utviklingen i ISF fra 1997

4.7.3 Innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet

4.7.4 Erfaringer med ISF

4.7.6 Diskusjonspunkter knyttet til ISF

4.7.7 Veien videre

4.7.8 Finansieringsmodeller etter 2002


4.8 Oppsummering


5 Effektivitet og produktivitet
5.1 Hvorfor måle effektivitet?
5.1.1 Beskrivende effektivitetsmål

5.1.2 Struktur og organisering

5.1.3 Konsekvenser av helsepolitikk


5.2 Noen begreper
5.2.1 Teknisk effektivitet og kostnadseffektivitet

5.2.2 Allokeringseffektivitet - helse i forhold til helsetjenester

5.2.3 Effektivitet, helsegevinst og kvalitet


5.3 Praktisk effektivitetsmåling - utfordringer
5.3.1 Måling av aktivitet og innsatsfaktorer

5.3.2 Metoder for å håndtere flere aktiviteter

5.3.3 Hva betyr dette i praksis?


5.4 Effektivitetsanalyser i Norge
5.4.1 Samdata

5.4.2 Hvordan tolker vi effektivitetsmålene?


5.5 Oppsummering


6 Norge og andre land
6.1 Rangering av helsesystemer?

6.2 Noen sentrale tall

6.3 Hva skiller helsesystemer fra hverandre?
6.3.1 Finansiering av helsetjenester

6.3.2 Desentralisering kontra sentralisering

6.3.3 Bestiller-utførermodeller


6.4 OppsummeringDEL 2: De bedriftsøkonomiske perspektivene
7 Styringsutfordringer
7.1 Organisasjonsmodeller og eierstyring

7.2 Ulike styringsformer

7.3 Ulike interne styringsformer

7.4 Styringsutfordringene
7.4.1 Målkonflikter og uklare mål-middelrelasjoner

7.4.2 Interessentmodeller


7.5 Rasjonell modell, spill eller tilfeldigheter?

7.6 Oppsummering


8 Økonomistyring og budsjett
8.1 En rasjonell modell

8.2 Strategiplan og budsjettarbeidet
8.2.1 Departementet og de regionale helseforetakene

8.2.2 Det regionale helseforetaket og helseforetakene

8.2.3 Strategiplanen og årsbudsjett i helseforetakene


8.3 Budsjettet som styringsinstrument
8.3.1 Budsjettets funksjon

8.3.2 Spesielle formål i offentlig sektor?


8.4 Budsjettmetoder
8.4.1 Top-down eller bottom-up?

8.4.2 Inkrementell budsjettering - de små stegs økonomi


8.5 Kritikken mot budsjettet

8.6 Hvordan forbedre budsjettarbeidet?
8.6.1 Tilpasning av tidshorisont

8.6.2 Aktivitetsbasert budsjettering

8.6.3 Benchmarking


8.7 Oppsummering


9 Regnskapet som informasjonssystem
9.1 Hvorfor regnskap?

9.2 Det eksterne regnskapet
9.2.1 Resultatregnskapet

9.2.2 Balansen

9.2.3 Kontantstrømoppstilling


9.3 Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling
9.3.1 Avskrivninger og eiendeler

9.3.2 Resultat og egenkapital

9.3.3 Resultat, balanse og likviditet


9.4 Regnskapsreformen - noen konsekvenser
9.4.1 Innføring av balanse og avskrivninger


9.5 Oppsummering


10 Produktivitet: Sammenligninger av kostnader og aktivitetsnivå
10.1 Hvorfor måle produktivitet?
10.1.1 Hva er produktivitet?


10.2 Kostnadsstruktur
10.2.1 Flerfaktorvariabilitet

10.2.2 Økonomistyring og kompleksitet


10.3 Dekomponering av produktivitet og slakk

10.4 Er produktiviteten høy eller lav?
10.4.1 Kostnadsforskjellene

10.4.2 Produktivitetsforskjeller - modell- og målefeil

10.4.3 Oppsummering


10.5 Dekomponering av avvik: volum, pris og produktivitet

10.6 Produktivitetsmaling og styring
10.6.1 Utforming

10.6.2 Bruk

10.6.3 Effekter og implikasjoner


10.7 Oppsummering


11 Alternative verktøy i økonomistyringen
11.1 Modellbegrepet og modellfeil

11.2 Verktøy for å beskrive ressursbruken
11.2.1 Styringsinformasjon

11.2.2 Kapitalkostnader i internregnskapet


11.3 Verktøy for måling og evaluering: balansert målstyring
11.3.1 Aktivitets- og resultatbegrepene

11.3.2 Flere perspektiv må balanseres

11.3.3 Strategiske kart

11.3.4 Utviklingsprosessen

11.3.5 Kritikken mot balansert målstyring


11.4 Hva koster pasienten?
11.4.1 Verktøy for å kalkulere tjenestekostnader

11.4.2 Divisjonskalkulasjon

11.4.3 Mer raffinerte selvkostkalkyler

11.4.4 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og kostnadsdrivere

11.4.5 Dekningsbidragsmetoden

11.4.6 Gjennomstrømningsbidrag


11.5 Strategiske kostnadsanalyser - et utvidet perspektiv

11.6 Oppsummering
11.6.1 Balansert målstyring

11.6.2 Kalkyler12 Økonomistyring i sykehus - noen erfaringer
12.1 Helseforetakenes økonomiske situasjon - noen utviklingstrekk
12.1.1 Sterk vekst i ressursforbruk

12.1.2 Store regnskapsmessige underskudd og redusert egenkapital

12.1.3 Økende investeringstakt

12.1.4 Økt gjeld og forverret likviditet


12.2 Økonomistyring - noen erfaringer
12.2.1 Budsjettoverskridelser


12.3 Løse koblinger mellom mål, planer, aktivitet og rapportering
12.3.1 Kobling mellom mål og planer (budsjett)

12.3.2 Kobling mellom planer (budsjett) og handling

12.3.3 Kobling mellom handling og oppfølging (regnskap)


12.4 En eller fire verdener?
12.4.1 Løse koblinger

12.4.2 Styringsproblemer og rasjonalitet


12.5 Avsluttende diskusjon
12.5.1 Mer relevant styringsinformasjon?

12.5.2 Helhetlig tenkning om arbeidskraft, drift og kapital?

12.5.3 Tydeligere rolleavklaring og ansvarsfordeling?

12.5.4 Bedre styring?Litteraturliste