Min side Kundeservice Bli medlem
9788205329928Kan de ikke bare ta seg sammen KAPITTEL 1 EN SKOLE FOR ALLE
Kunnskap og gode holdninger
Normalitetog avvik
Pedagogiske tips og kjøreregler
Seg selv som referanseramme
Å tape ansikt
"Avansert ADL-trening"
Å "treffe eleven hjemme"
Balanse mellom produktog prosess
Oversikt og forenkling
Ros
Motivering
Forventninger kan bli til selvoppfyllende profetier
Imitasjon ogidentifisering
Grensesetting
Miljøregler
Overordnet perspektiv ved planlegging - "det pedagogiske fjernlyset"
Tilpasset opplæring eller spesialundervisning?
Likeverdig er ikke det samme som likt
Individuelt læreplanarbeid
Systemiskforståelse
Avslutningsvis
KAPITTEL 2 DIAGNOSTISERING OG DIAGNOSEKRITERIER
ADHD
ADHD, diagnostiske kriterier fra DSM-IV
Vurdering av ADHD hos førskolebarn
Diagnostiske kriterier fra diagnosemanualen ICD-10
Tourette syndrom
Kort historikk
Tourette syndrom, diagnostiske kriterier fra DSM-IV
Individ- eller helhetsperspektiv?
Et utviklingspsykologisk perspektiv
KAPITTEL 3 FRA SMÅBARNSALDER TIL UNG VOKSEN. KJENNETEGN PÅ ADHD OG TOURETTE SYNDROM
ADHD eller AD og HD?
Førskolealder: ADHD eller bare litt ekstra urolig?
Kjennetegn på ADHD i skolealder
Overaktivitet og impulsstyrt væremåte
Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon
Persepsjon
ADHD hos jenter
Ungdom og voksne med ADHD
Tics og andre kjennetegn på Tourette syndrom
Småbarnsalder
Fra 7-8 års alder og oppover
KAPITTEL 4 VANSKER SOM OFTE LEDSAGER ADHD ELLER TOURETTE SYNDROM
Atferdsvansker
Vanlige atferdsproblemer ved Tourette syndrom
Raserianfall knyttet til Tourette syndrom
Opposisjonell atferdsforstyrrelse
Alvorlig (normbrytende) atferdsforstyrrelse
Spesifikke lærevansker og akademisk fungering
Søvnforstyrrelser
Depressive lidelser
Angstlidelser
Tvangsproblematikk
Asperger syndrom
Avslutning
KAPITTEL 5 FORSKNING, TEORI OG FØRINGER FOR PRAKSIS
Grunnlagsforståelse
Genetiske forhold ved ADHD og Tourette syndrom
Kartlegging av hjernen ved bildediagnostikk
De frontale og prefrontale områdene
Hjernens administrerende direktør
Eksekutivfunksjonene
Nevrotransmittere som er involvert ved ADHD og Tourette syndrom
Norskforskning
Et atferdsanalytisk perspektiv på ADHD
Arv og påvirkning
Barkleys modell og føringer for praksis
Arbeidsminne
Internalisering av språket (verbalt arbeidsminne)
Selvregulering av affekt og motivasjon
Analyse-syntese
Flyt og kontroll over motorisk aktivitet
Fra nevropsykologi til nevropedagogikk
KAPITTEL 6 MEDIKAMENTELL BEHANDLING
Medikamentell behandling av ADHD
Sentralstimulerende medikamenter
Myter om sentralstimulerende medisin
Andre medikamenter som brukes ved ADHD
Medikamentell behandling ved Tourette syndrom
Nevroleptika
Andre medikamenter som brukes ved Tourette syndrom
Medikamentell behandling ved ledsagende tilstander til ADHD og TS
Søvnforstyrrelser
Aggresjon / patologisk sinne
Tvangsforstyrrelse
Angsttilstander
Stemningsforstyrrelser
Alternativ til medikamentell behandling
Dietterog kosttilskudd
Mat generelt og sukker spesielt
Ulikeformerforterapi
Kiropraktikk og ADH D
EEG biofeedback
Avslutning
KAPITTEL 7 HOLDNINGER OG HOLDNINGSARBEID
ADHD, Tourette syndrom og utfordrende atferd - "sykdom" eller bare dårlig oppførsel?
Hva hører foreldre når dette spørsmålet blir stilt?
Hva legger pedagogen/fagpersonen i spørsmålet?
Misforståelse
Pedagogensarbeid med egne holdninger
Støtteforlærere
Holdningsarbeid overfor hjemmet
Foresatte
Søsken
Medelevers holdningerog hvordan man kan møtedisse
Momenter til holdningsarbeid overfor medelever - et forslag
Arbeid med holdninger hos barnet med ADHD eller Tourette syndrom
Gestalt
REE: Rational Emotive Education
KAPITTEL 8 TILRETTELEGGING I FØRSKOLE, SKOLE OG SFO
Pedagogiske grunnprinsipper
Hovedregel i arbeid med barn og unge med ADHD og Tourette syndrom:
Klasserommet eller inneaktiviteter i førskole/SFO
Hyperaktivitet og impulsivitet
Konsentrasjon
Å motta, tolke og forstå signaler
Språkvanskerog spesifikkelærevansker
Overømfintligesanser
Motorikk
Friminutt, utelek i barnehage / på SFO
Lekser
Forholdet til jevnaldrende
Støttesamtaler og sosiale historier
Samarbeid med hjemmet
Organisering av lærestoff
Organisatorisk tilrettelegging
Spesielle tiltak ved Tourette syndrom
Utløp for tics
Kompensering for forstyrrende tics
Prøver og oppgaver
Rot og uorden
Skriveproblemer
Tourette syndrom og tvangsproblematikk
KAPITTEL 9 KAN DE IKKE BARE TA SEG SAMMEN? ATFERDSVANSKER OG KONFLIKTLØSING
Å handle i samsvar med regler
Atferd og kartlegging
Ulike elementer i forståelsen av ADHD-barns atferd
Bjørn var skolens skrekk
Atferdsteoretisk tilnærming
Karakteristiske trekk ved ADHD
Generelle prinsipper for atferdskorrigering ved ADHD
Forslag til utforming av skjema for systematisk belønning
Foreldrearbeid
Foreldretreningsprogra m
Etlite utvalg av strategierforatferdsendring
Ti tips for strukturering og organisering av livet til et barn med ADHD (Hallowell og Ratey 1994)
Klasseromsbaserte intervensjonsstrategier (DuPaul og Stoner 1994)
Opplæring av barn med Tourette syndrom og lærevansker (Burd og Kerbeshianl992)
Raserianfall ved Tourette syndrom, elementer i et forebyggings- og tiltaksprogram (Leslie Packer, www.tourettesyndrome.net 1999-2000)..
Avslutning
KAPITTEL 10 NÅR ALT ER PRØVD - HVA GJØR VI DA?
Pedagogiske grep når"alt er prøvd"
Et hestehode foran, eller hengende på slep
Samspillvansker er toveis kommunikasjon
Årsaker i barnet?
Årsaker i omgivelsene?
Komplementære samspillferdigheter
Funksjonell kartlegging
Hvilke deler består problemet av?
Vurdering av ens eget bidrag inn i systemet
Kartlegging av barnetsatferd
Beredskapstenkning
Tiltak som 3-trinnsstrategi
Å velge maktkamper med omhu
"Kurvteorien"
Nødvendig - Realistisk - Motiverende
Nødvendige krav
Realistiske krav
Motiverende krav
Hva er motivasjon?
Mestring som pedagogisk virkemiddel
Resilience-begrepet
Islands of competence
Utvikling av resilience
Tenkepause ogstresspause
Tenkepause
Stresspause
Avslutningsvis
Lærende organisasjon og refleksjon over egen virksomhet
LITTERATUR
Referanser
Foredrag
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS

Logg inn

Ikke medlem ennå? Registrer deg her

Glemt medlemsnummer/passord?

Handlekurv