Meny
 

Folkehelse i et migrasjonsperspektiv

Bernadette N. Kumar (Redaktør) ; Berit Viken (Redaktør)

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel skaper sosiale ulikheter store forskjeller i helsetilstanden i befolkningen. Norge har også i økende grad blitt et flerkulturelt samfunn, særlig etter at innvandring fra land utenfor Europa begynte i 1970-årene. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel skaper sosiale ulikheter store forskjeller i helsetilstanden i befolkningen. Norge har også i økende grad blitt et flerkulturelt samfunn, særlig etter at innvandring fra land utenfor Europa begynte i 1970-årene. Dette skaper utfordringer for arbeidet med folkehelse. Folkehelse dreier seg om helsetilstanden i befolkningsgrupper. Fagfeltet er omfattende, og begrepsmangfoldet er stort. Begreper som kultur, etnisitet og migrasjon tolkes og brukes på forskjellige måter. Folkehelse i et migrasjonsperspektiv belyser dette fagfeltet fra en rekke forskjellige innfallsvinkler. I del én presenteres basiskunnskap og grunnleggende teorier om folkehelse blant ulike etniske grupper. Del to inneholder kapitler som tar for seg fysiske og psykiske helseaspekter. Del tre omhandler folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv. Boken gir ikke oppskrifter eller ferdige løsninger. Den presenterer derimot redskaper, erfaringer og forskning som kan brukes av helsepersonell i arbeidet med ulike etniske grupper. Denne boken er først og fremst rettet mot helsefagstudenter og helsepersonell, men andre yrkesgrupper kan også ha nytte av den. Det legges vekt på å få fram forebyggende perspektiver, helhetstenkning og muligheter for samhandling. Bernadette N. Kumar er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo og har vært post.doc. der. Kumar er også utdannet lege fra St. John s Medical College i India. Hun arbeider spesielt med innvandrerhelse. Berit Viken er førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap. Hun er utdannet sykepleier, helsesøster og sosialantropolog. Viken har mange års erfaring fra helsetjeneste for flyktninger og innen undervisning med særlig fokus på kulturforståelse i sykepleierutdanningen og helsefremmende arbeid. Øvrige forfattere i denne boken: Berit Austveg Shaista Ayub Reidun Brunvatne Odd Steffen Dalgard Twinkle Dawes Einar Heldal Anne Karen Jenum Birgit Lie Lars Lien Ragnhild Magelssen Ruth Nesje Manuela Ramin-Osmundsen Madhu Sharma Harald Siem Nora Sveaass Bente Thyli

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning
Begrepsmangfold

Migrasjon og det flerkulturelle samfunn

Aktuelle folkehelseutfordringer

Livsløpsperspektiv

Møter med annerledeshet

TakkDel I Migrasjon og det flerkulturelle samfunn
Kapittel 1 Migrasjonsprosesser og folkehelse
Innvandrerkarrierer

Mottaksbetingelser

Individ og fellesskap

Papirløse migranter

Folkehelse

Referanser


Kapittel 2 Migrasjon, etnisitet og helse
Innledning

Migrasjon: Teorier og virkninger

Endringer ved migrasjon og konsekvenser for helse

Flerkulturelle samfunn og etnisitet: definisjoner og implikasjoner

Relasjonene: Etnisitet, migrasjon og helse

Migrasjon sett fra et norsk perspektiv

Innvandrerbefolkningen i Norge: Demografi, levekår og helse

Ulikhet i helse blant etniske grupper i Norge

Implikasjoner for folkehelsearbeid i Norge

Avslutning

Referanser


Kapittel 3 Kulturelle forskjeller og dialog
Innledning

Kultur

Kultur, helse og sykdom

Eksempel fra praksis: Det onde øyet eller tarmparasitter?

Ulike tilnærminger til helsearbeid i flerkulturelle samfunn

"Cultural Safety"

Kommunikasjon, dialog og kultur

Språk

Tolking

Bruker helsepersonell profesjonell tolk?

Kvalitetssikring av tolketjenester

Avslutning

ReferanserDel II Aktuelle folkehelseutfordringer
Kapittel 4 Fra psykisk stress til sosial mestring
Innledning

Stress

Individuelle mestringsressurser

Sosiale mestringsressurser

Forhold som påvirker innvandreres psykiske helse

"Acculturation" - kulturell tilpasning

Flyktninger og innvandrere

Mestring og muligheter

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Avslutning

Referanser


Kapittel 5 Smittevern
Innledning

Smittevernloven

Smittsom sykdom, stigma og tolkebruk

Tuberkulose

Andre smittsomme sykdommer

Forholdsregler før besøk i opprinnelsesland

Innvandring, smittevern og retten til fastlege

Avslutning

Referanser


Kapittel 6 Diabetesepidemien og sosiale forskjeller
Innledning

Type 2-diabetes som folkehelseutfordring

Hva er diabetes?

Arv og miljø i utviklingen av type 2-diabetes

Etniske forskjeller i diabetesforekomst

Strategier i folkehelsearbeidet

Avslutning

Referanser


Kapittel 7 Fysisk aktivitet og helse
Innledning

Fysisk inaktivitet som folkehelseutfordring

Hva er fysisk aktivitet?

Hva vet vi om fysisk aktivitet og helse?

Hvordan kan fysisk aktivitet gi bedre helse?

Hvor mye fysisk aktivitet skal til?

Måling av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet hos etniske minoriteter

Hvorfor er noen fysisk aktive og andre ikke?

Hvordan fremme fysisk aktivitet?

Atferdsendring i praksis

Avslutning

Referanser


Kapittel 8 Kosthold og helse
Innledning

Kosthold og migrasjon

Analytiske modeller

Dagens kunnskap om innvandreres kosthold i Norge

Valg av matvarer

Kostholdsveiledning

Likeverdig samarbeid og tilpassede læringstilbud

Modell utviklet i Norge for å forbedre kommunikasjon

Veien videre

Avslutning

Referanser


Kapittel 9 Likeverd i helsetjenesten? Mindre fragmentering og mer helhetlig tilnærming
Innledning

Krav til likeverdige helsetjenester

Tilpasning av helsetjenester

Hva hindrer en større grad av tilpasning av tjenester?

Avslutning

ReferanserDel III Livsløpsperspektiv
Kapittel 10 Familier og helsefremmende arbeid
Innledning

Hjem og familieliv som arena i helsefremmende arbeid

Familier fra etniske minoriteter

Helsetjenester til familier med etnisk minoritetsbakgrunn

Hva gir god helse?

Metoder i arbeidet med familier

Etablering av tillit

En ny rolle for helsepersonell

Løsningsfokusert tilnærming

Metodikk for medvirkning i lokalsamfunnsarbeid

Avslutning

Referanser


Kapittel 11 Ungdom og psykososial helse
Innledning

Basis og begreper

Normale reaksjoner på unormale opplevelser

Traumet som sitter igjen - og følger med

Faktorer som påvirker den psykiske helsen

Avslutning

Referanser


Kapittel 12 Innvandrerkvinner og reproduktiv helse
Innledning

Seksualitet og reproduksjon - sensitive tema

Hva er reproduktiv helse?

Seksualitet, kulturforskjeller og migrasjon

Avslutning

Referanser


Kapittel 13 Eldre og helse
Innledning

Eldre innvandrere: Begreper, definisjoner og tall

Nye utfordringer med aldrende innvandrere

Kulturell kompetanse

Virkemidler, tiltak og tilbud for aldrende innvandrere

Helsefremmende tiltak - erfaringer fra hverdagen

Avslutning

Referanser


Nettsted om migranter og etniske minoriteters helse

MiRA - ressurssenter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn

Primærmedisinsk Verksted (PMV) - senter for helse, dialog og utvikling

Forfatteromtaler

Stikkord