Meny
 

Kan institusjoner elske?

samtidsessayer om diakonale virksomheter

Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn? Samtidens velferdsinstitusjoner er utfordret til både å høyne kvaliteten i sine tilbud og samtidig være kostnadseffektive. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn? Samtidens velferdsinstitusjoner er utfordret til både å høyne kvaliteten i sine tilbud og samtidig være kostnadseffektive. I dette krysspresset øker behovet for å klargjøre identitet og dypere hensikt med den enkelte virksomhet.


Kan instititusjoner elske? inneholder 13 artikler som på hver sin måte drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på:


institusjonsidentitet diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten forsøk med stillingen «diakonisykepleier» verdier som «halvt religiøse» og «halvt sekulære» hvordan begrunne diakonale virksomheter integrering av et multireligiøst perspektiv i en livssynsbasert institusjon utfordringer til diakoniutdanning i dag hospice-bevegelsens betydning

Fakta

Innholdsfortegnelse




FORORD

INTRODUKSJON
Institusjonsdiakoniens doble identitet

Bokens anliggender

Oversikt over de enkelte bidragene

Litteratur



DEL I Å FINNE SIN IDENTITET
KAMPEN MOT NORMALFORDELINGEN. Hva trengs mest: profesjoner eller pasjoner?

INSTITUSJONSDIAKONI I DEN NORSKE VELFERDSSTATEN
Innleiing

Institusjonsdiakonien i samfunnet - ei historisk ramme

Diakonale organisasjonar og funksjonane deira i velferdsstaten

Mål og strategiar i diakonale institusjonar

Former for offentleg integrering av institusjonsdiakonien

Omfanget av institusjonsdiakonien

Konklusjon

Litteratur


DIAKONIKRITIKK OG KRITISK DIAKONI
Diakonikritikk: mellom retorikk og praksismystikk

Innholdsbestemt og formalbestemt diakoni

Språkets virkelighetsskapende funksjon

Kritisk diakoni

Hva er diakoniens kritiske ansvar i dag?

Avslutning

Litteratur


MELLOM AUTONOMI OG LOJALITET. En systematisk teologisk diskurs om institusjonsdiakonien i spenningsfeltet mellom kirke og samfunn
Diakoniens kristne fundament

Hvor allmenn kan diakonien være?

En differensiert forståelse

Et religiøstmoralsk ideinnhold?

Symbolsk makt

Diakoniens autonomi

Liberal teologi?

Spiritualitet og frigjøring.Når institusjonsdiakonien blir et eksempel for Kirkens etikk

"Only as a ritual?"

En kristusinspirert kreativ diakoni

Litteratur


DIAKONALE VIRKSOMHETERS IDENTITET I EN FLERTYDIG SAMTID
Institusjoners identitet

Institusjoners rolle i det moderne pluralistiske samfunnet

Diakonale institusjoners identitet og rolle

Konklusjon

Litteratur


KUNSTEN Å INSTITUSJONALISERE BARMHJERTIGHET. Om bruk av organisasjonsmythos i verdibasert ledelse
Barmhjertighet: som ide og praksis

Institusjonsdiakonieni Norge

Hvilke verdier tilfører diakonale institusjoner dagens samfunn?

Diakonhjemmet Sykehus: før og nå

Livssyn - verdier faglighet

Verdier i praksis

Mellom idealer og virkelighet

Institusjonaliseringens utfordring

Handlinger versus sinnelag

Diakoni som organisasjonsfortelling

Dagens sykehus - tre faglige rasjonaliteter

Diakoni som fruktbar organisasjonsmythos?

Litteratur



DEL II Å FINNE SIN PRAKSIS
HVA ER EN DIAKONAL SYKEPLEIERUTDANNING, EGENTLIG?. En undersøkelse av studenters oppfatninger
Studien

Studentoppfatninger om hva den diakonale profilen går ut på

I hvilke konkrete læringsaktiviteter kom et eventuelt diakonalt særpreg fram?

Studentenes ønsker

Diakonalt særpreg på individ- eller institusjonsnivå?

Likedanningsprosesser?

Intensjoner og realiteter

Litteratur


OM OPPRETTELSE AV STILLINGEN DIAKONISYKEPLEIER VED ET DIAKONALT SYKEHUS
Innledning

Etablering av prosjektet

Hvordan rekrutteringen skjedde

Rammene

Fellesforståelse og kjerneverdier

Sykepleiere i krysspress

Utvikling og formidling av diakonal selvforståelse

Mulige innvendinger mot prosjektet

Identifikasjonsutfordringer

Fremmer diakonisykepleierprosjektet A-lag og B-lag?

Rollemodell

Møtte funksjonen behov hos andre i miljøet?

Hvordan lar diakonisykepleierrollen seg forene med sykepleierens øvrige arbeidsoppgaver, og hvordan bør stillingen organiseres og ledes?

Samarbeid med andre yrkesgrupper

Behov for veiledning, oppfølging og ledelse

Hvilke personlige kvalifikasjoner krever rollen?

Konklusjoner

Litteratur


LIVSSYNSBASERT HELSEINSTITUSJON I ET SEKULÆRT SAMFUNN. Paralyserende motsigelse eller stimulerende utfordring?
Det sekulariserte samfunn

Tjene to herrer?

Verdier i praksis

Verdier: halvt religiøse og halvt sekulære

Konklusjon

Litteratur


"KAN MAN ANSETTE EN MUSLIM I EN DIAKONAL INSTITUSJON, DA?". Lederoppfatninger om diakoni, trosforankring og multikulturalitet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Innledning

Oslo - en flerreligiøs by

Litegrering, multikultur og transkultur

Institusjonsdiakoniens utfordring

Strategier for inkludering i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Verdidokumentet og vedtektene

Intervjuer med ledere i Kirkens Bymisjon - en studie

Ledernes forståelse av diakoni

Inkludering og ansettelser

En sekulær diakoni?

Verdier på spill

Ei ung jente med hijab

Litteratur


DIAKONI OG HOSPICE
Hospice-filosofi

Hospice i Skandinavien

Sankt Lukas Stiftelsen

Den gode, diakonale død

Litteratur


PRESENTASJON AV FORFATTERNE