Meny
 

Nærhet og distanse

grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker

; Arne Johan Vetlesen

Boka gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker.

.I del I diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boka gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker.

.I del I diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Sentrale temaer i del II er grunnvilkårene for det å være menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og nærhetsetikk gjennomgås grundig i den tredje delen. Til slutt presenteres KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer og skal vurdere hva som er god og riktig handling. Nærhet og distanse dekker etikkpensum ved helse- og sosialfagutdanningene og er også skrevet for lærer- og førskolelærerutdanningen.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Introduksjon
Om bokens rammer og innhold

Om eksemplene

Det etiske blikkets forankring i personligheten - og i andres erfaringerDEL 1 YRKESETIKKENS RAMMER: VELFERDSSTAT, INSTITUSJON OG ORGANISASJON
Kapittel 1 Politiske og samfunnsmessige rammebetingelser i endring
Fra velferdsstat til New Public Management

Kan god profesjonsetikk føre til utbytting av enkeltpersoners ansvarsfølelse?

Profesjonsetikk og ideologikritikk


I spenningen mellom institusjon og individ

Kapittel 2 Om lojalitet til og kritikk av standarder for yrkespraksis
Fellesskapet - et hinder for god yrkesutøvelse? - et sideblikk til Nietzsche

Lojalitet og kritikk: varslingens problematikk


Kapittel 3 Arbeidets plass i våre liv
Arbeidets verdigrunnlag i velferdsstaten

Samspill mellom "de nærmeste" og "hjelperne"

Motivasjon for yrkesvalg: kall eller selvrealisering?

Individets verdi og lønnsarbeidet - en nødvendig sammenheng?


Kapittel 4 Menneskesyn og livssyn
Menneskesynet i noen aktuelle livssynstradisjoner

Litt mer om menneskesyn og livssyn

Menneskesyn i praksis

Menneskesynets betydning i vårt møte med andre

Menneskesyn og utdanningDEL 2 PERSONLIGE FORUTSETNINGER FOR YRKESETIKK
Kapittel 5 Livet som avhengig og sårbart
Omsorg - et svar på menneskelivets grunnvilkår

Avhengighet og autonomi

Tap av mestring

Sårbarhet og omsorgsevne


Kapittel 6 Betingelser for å bli en person

Kapittel 7 Betingelser for å bli et moralsk subjekt: Empatievnens betydning
Å bli møtt - og møte: noen utfordringer

Mer om empati

Om empati og interpersonale relasjoner

Presiseringer med henblikk på utviklingen av empati

Sammenfatning


Kapittel 8 En kognitiv teori om moralsk utvikling
Piaget som bakgrunn for Kohlbergs stadieteori

Kohlbergs tenkning om moralske stadier

Kritikk av Kohlberg

Bidragene fra Carol Gilligan


Kapittel 9 Den narrative etikken som grep om livstolkning
Fortelling, personlighet og identitet

Om å være sin egen historie

Fortelling og etikk

Fortelling og verdien av et "helhetlig blikk"


Kapittel 10 Å være moralsk objekt
Atskilthet i profesjonelle forhold

Mellom makt og avmakt: grensesettingens problematikk

AvslutningDEL 3 TEORI OM MORALSK YRKESUTØVELSE
Innledning

Kapittel 11 Pliktetikk
Hva kjennetegner en plikt?

Kants pliktetikk

Handlingens ulike sider

Hva er en akseptabel plikt?

Moralsk integritet og konsistens

Frihet og menneskeverd

Hva er gode motiver?

Et alternativ til Kant: Rawls

Pliktetikkens begrensninger


Kapittel 12 Diskursetikk og menneskerettigheter Kommunikasjonsfellesskapet som etisk grunnlag
Fra monologisk til dialogisk moral

Kommunikasjon på like fot som etisk grunnlag

To innvendinger mot diskursetikken

Ikke skaping, men prøving av normer

Rettferdighet og solidaritet som innhold

Et opplysningspreget menneskesyn - Demokrati og åpenhet

Menneskerettigheters betydning for etikken


Kapittel 13 Nytteetikk - lyst, lykke og velferd som etisk grunnlag
"Det utilitaristiske prinsipp"

Handlingens subjektive formål og objektive konsekvens

Skillet mellom handlings- og regelutilitarisme

Hvordan måler vi nytte?


Kapittel 14 Dydsetikk - kulturfellesskapet som etisk grunnlag
Dyder og spørsmålet om menneskesyn

Hvordan oppnår jeg dyd? Dydstilegnelse gjennom praksis

Dydens "sted": Praksiser og institusjoner

Dyd og goder fremfor regler

Dyd og livssammenheng


Kapittel 15 Nærhetsetikk
Appellen fra ansiktet

Hva har så dette med nærhet å gjøre?


Kapittel 16 Konkret erfaring som basis for utøvelse av etisk kompetanse
Fra nybegynner til ekspert: Dreyfus og Dreyfus

Universelle prinsipper eller konkret erfaring? Jonsen og Toulmin

Avslutningskommentar


Kapittel 17 Etikk og livssyn
Motivasjon og forankring

Livssyn som virkelighetstolkning og identitetsprosjekt

Nødvendigheten av å rasjonalisere livssynstradisjoner

Etikk og livssyn - en oppsummering


Kapittel 18 Moralsk ansvar - for andre og seg selv. Om egoisme og selviskhet
Om å ha den andre i sin hånd

Samvittighet og integritet

Om klokskap, skjønn og nyanserDEL 4 EN MODELL FOR Å TA STILLING UT FRA ETISK TENKNING
Kapittel 19 KLOK: En modell for etisk stillingtaken. Å leve i det moralske feltet: moralsk forforståelse
Utprøving av moralsk forforståelse: å bruke KLOKskap

KLOK i praksis

Veien videre


Bibliografi

Litteratur

Stikkord