Meny
 
Rådgivning - 
   Eva Johannessen
  
   Erling Kokkersvold
  
   Liv Vedeler
  
   David Keeping

Rådgivning

tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis

; Erling Kokkersvold ; Liv Vedeler ; David Keeping (Illustratør)

Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i pedagogisk rådgivning, tas også opp. Les mer
Vår pris
659,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 659,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i pedagogisk rådgivning, tas også opp.

Det faglige perspektivet er det eksistensielle, det økologiske og det kommunikasjonsteoretiske. Forfatterne legger vekt på å vise sammenhengen mellom verdisyn, teori og valg av metoder i praktisk rådgivningsarbeid, og gir en oppdatert presentasjon av det aktuelle lov- og regelverket i tilknytning til tverretatlig samarbeid.Boka henvender seg til studenter og praktiserende rådgivere i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre og spesialpedagogiske fagteam. De som arbeider med rådgivning innenfor helse, omsorg og velferd vil også ha nytte av Rådgivning.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 323
ISBN: 9788205400566
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL I RÅDGIVNINGSTEORIER
KAPITTEL 1 HVA ER RÅDGIVNING?
Behovet for rådgivning i dagens samfunn

Hva mener vi med "rådgivning", "konsultasjon" og "veiledning"?

Rådgivning
Terapi

Rådgivning

Konsultasjon (jf. kapittel 7)

Veiledning (jf. kapittel 8)

Systemrettet rådgivning og innovasjon (jf. kapittel 12)

Undervisning

Ulike nivåer og områder i rådgivning


Struktur, ansvar og kommunikasjon

Rådgivning og menneskesyn

Hva må en rådgiver kunne?

Oppbygningen av boka


KAPITTEL 2 OVERSIKT OVER RÅDGIVNINGSTRADISJONER
Psykodynamisk tradisjon
Bakgrunn

Sentrale ideer

Psykodynamisk rådgivningsmetodikk og rådgiverens rolle

Vurdering og kritikk av den psykodynamiske tradisjon


Atferdsterapeutisk tradisjon
Bakgrunn

Sentrale ideer

Atferdsterapeutisk rådgivningsmetodikk og rådgiverens rolle

Vurdering og kritikk


Rasjonell eller kognitiv tradisjon
Bakgrunn, sentrale ideer og praksis

Rasjonell-emosjonell terapi (RET)

Realitetsterapi (REAL)

Transaksjonsanalyse (TA)


Humanistisk tradisjon
Bakgrunn

Bakgrunnen for klientsentrert terapi - Carl Rogers (1902-1987)

Sentrale ideer

Rådgivningsmetodikk og rådgiverens rolle

Vurdering og kritikk


Sammenfattende kommentar

Oppgaver


KAPITTEL 3 EKSISTENSIALISTISK PERSPEKTIV
Bakgrunn

Hva er et eksistensialistisk rådgivningsperspektiv?

Sentrale ideer
Eksistensen går forut for essensen

Autentisitet (ekthet, pålitelighet og troverdighet)

Valg og forpliktelse

Grunnleggende forutsetninger

Mål

Angst


Praktisk tilnærming
Grunnleggende dimensjoner ved menneskelig eksistens som ramme for praktisk tilnærming

Hensikter, forventninger og ønsker


Vurdering og kritikk

Oppgaver


KAPITTEL 4 SALUTOGENISK PERSPEKTIV: EN MESTRINGSMODELL MED VEKT PÅ UTVIKLING AV PERSONENS RESSURSER
Fokus på positive vekstfaktorer

Opplevelse av sammenheng og mening (Sense of coherence / SOC)

Mestring

Prosessmodell for kartlegging av ressurser og mestring
Problemer/utfordringer


Kartlegging av mestringsressurser
Sosio-økologiske mestringsressurser

Personlige mestringsressurser


Mestringsstrategier
Emosjonelt fokusert mestring

Problemfokusert mestring

Hva er "god" mestringsstrategi?


Vurdering og kritikk

Oppgaver


KAPITTEL 5 ØKOLOGISK PERSPEKTIV
Økologi og rådgivning

Bakgrunn

Fra utviklingsøkologi til bioøkologi

Sentrale trekk ved det (bio)økologiske perspektivet
Fenomenologi og proksimale prosesser

Systemene


Sosialt nettverk

Praktisk tilnærming

Økologisk kartlegging - et eksempel
1. Skoleintern problemkartlegging

2. Miljøorientert problemutredning

Tiltak i økologisk perspektiv

Tiltaksevaluering

Vurdering og kritikk


Oppgaver


KAPITTEL 6 KOMMUNIKASJONSTEORETISK PERSPEKTIV
Hva er "kommunikasjonsteori"?

Systemteori og kommunikasjonsteori

Batesons teori
Sentrale ideer


Praktisk tilnærming
Eksempel 1: "Yvonne, fem år, er et problem i barnehagen"

Eksempel 2: "Johnny i 6A er et problem i klassen"


Vurdering og kritikk

OppgaverDEL II RÅDGIVNING I TEORI OG PRAKSIS
KAPITTEL 7 KONSULTASJON
Hva er konsultasjon?

Konsultasjonsmodeller
Mental helse-konsultasjon (Caplan)

Atferdsanalytisk konsultasjon (Tharp og Wetzel)

Organisasjonsutvikling ("organization development")

"Det reflekterende team"


Konsultasjonsteorier
Mental helse-konsultasjon og psykodynamisk teori

Atferdsanalyse

Organisasjonsutvikling


Konsultasjon i barnehage og skole
Rådsøkersentrert konsultasjon (C-CC) i barnehagesammenheng

Konsultasjon i skolen

En studie av rådsøkersentrert konsultasjon i barnehagen


Vurdering og kritikk

Oppgaver


KAPITTEL 8 PROFESJONSVEILEDNING
Hva er veiledning?

Retninger
Terapitradisjonen

Håndverkstradisjonen

Handling og refleksjon

Veiledning basert på observasjon

Andre retninger


Intern og ekstern veiledning

Veilederens kompetanse

Eksempler på profesjonsveiledning i praksis
Eksempel 1: Prosessorientert profesjonsveiledning

Eksempel 2: Profesjonsveiledning basert på observasjoner i klasserommet (klinisk supervisjon)

Eksempel 3: Deltakerstyrt og problemorientert profesjonsveiledning

Eksempel 4: Veiledning ved hjelp av observasjon og reflekterende prosesser


Vurdering og kritikk

Oppgaver


KAPITTEL 9 DEN PROFESJONELLE SAMTALE
Hva er "en profesjonell samtale"?

Tilrettelegging og gjennomføring av profesjonelle samtaler
Forberedelser

Antall deltakere

Relasjonen kommer først

Rommet

Tiden

Førsteinntrykk


Gjennomføring
Innledende manøvrer

Forventninger

Fordeling av initiativ

Kommunikasjonsferdigheter


Kommunikasjon og roller i gruppesamtaler
Gruppesammensetning og ledelse

Aktivisering av deltakerne

Undersøkende spørsmål

Taushet og passivitet

Roller

Den eksterne konsulentens rolle

Fastlåste og fleksible mønstre


Bruk av lydopptak og video i kommunikasjonstrening
Hva kan en lære ved å bruke audiovisuelle hjelpemidler?

Lydopptak eller video?

Analyse av videoopptak

Praktisk opplæring av vadeopptak


Vurdering og kritikk

Oppgaver


KAPITTEL 10 ROLLESPILL I UTDANNING OG YRKE
Rollespill og formålet med pedagogisk bruk av rollespill

Ulike typer rollespill
Skuespill

Psykodrama

Sosiodrama

Pedagogisk rollespill


Hensikten med pedagogisk rollespill

Rolleteori

Hvordan kan man utføre et rollespill?
ROLLESPILL: "Borettslaget"

Faser i et rollespill

Observatørens rolle

Observasjon av strategier


Vurdering og kritikk

Eksempler på pedagogisk rollespill


KAPITTEL 11 RÅDGIVNING OG KRISEFORSTÅELSE
Bakgrunn

Begrepet "krise"

Menneskelig utvikling under en krise
Utviklingskriser eller livskriser

En traumatisk krise

Krisens symptomer, reaksjoner og kriseforløp


Andre innfallsvinkler til å forstå krisereaksjoner og kriseforløp

Ressurser og mestringsstrategier hos mennesker i krise

Oppgaver


KAPITTEL 12 SYSTEMRETTET RÅDGIVNING OG INNOVASJON
Bakgrunn
Offentlige dokumenter og systemrettet arbeid


Innovasjon som rådgivningsstrategi
R-D-D-modellen (forskning-utvikling-spredning)

P-S-modellen (Problemløsning)

S-I-modellen (sosial interaksjon)


Prosjektarbeid

Eksempler på bruk av innovasjon og prosjekt som alternativ undervisningsform
Eksempel1

Eksempel 2


En spesialpedagogisk rådgivningsmodell
Fase 1: Følt behov og kontaktetablering

Fase 2: Problemkartlegging og foreløpig måldrøfting

Fase 3: Økologisk kartlegging og diagnostisering

Fase 4: Mål og delmål

Fase 5: Ideer til tiltak

Fase 6: Valg av tiltaksplan

Fase 7: Utprøving av tiltak

Fase 8: Evaluering


Avsluttende kommentar

OppgaverDEL III RÅDGIVNING, ETIKK OG SAMFUNN
KAPITTEL 13 LOVVERK OG RÅDGIVNING I UTDANNINGSSYSTEMET
Hvorfor kunnskap om lovverk?
Hvor finnes kunnskapen om aktueltlovverk?

Tilpasset opplæring og inkludering - en rettighetspremiss

Sakkyndighet


Generelle forvaltningsbestemmelser av betydning for rådgivning
Enkeltvedtak, innsynsrett og klageadgang

Taushetsplikt og beskyttelse av personopplysninger


Rådgivning og barn i førskolealder
Ansvar og økonomi

Konsekvenser for rådgivning


Rådgivning og barn i skolealder
Bakgrunn og ansvar

Sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning

Inntak til videregående opplæring

Frafall i videregående opplæring

Konsekvenser for rådgivning


Rådgivning og voksne
Ansvar og lovgrunnlag

Konsekvenser for rådgivning


De store forandringers tid?

Hjelpeapparatet
Prinsipper for organisering

Statlig spesialpedagogisk støttessystem (Statped)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste, PPT)

Habiliteringstjenesten

Barne- og ungdomspsykiatri

Barneverntjenesten


Veien videre

Oppgaver


KAPITTEL 14 ETIKK OG RÅDGIVNING
Verdier og rollekonflikt

Verdier og etikk

Profesjonsetisk kodeks for terapeutisk rådgivning
Konfidensialitet og taushetsplikt

Terapeutisk holdning

Rådgiverens ansvar og kompetanse

Avgrensning av rådgiver-hjelpsøker-forholdet

Rådgiverens forpliktelse i forhold til lover og regelverk


Etisk praksis: integrert eller differensiert rollemodell?
Konfidensiell informasjon og spørsmål om frivillighet

Etiske implikasjoner av å blande rollene


Etikk, rådgivning og samfunn

Oppgaver


LITTERATUR

VIKTIGE LOVER FOR RÅDGIVNING I UTDANNINGSSYSTEMET

OM FORFATTERNE

STIKKORD