Meny
 
Hjerne og atferd - 
      Bente Gjærum
    
      Bjørn Ellertsen

Hjerne og atferd

utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv : et skritt videre

Bente Gjærum (Redaktør) ; Bjørn Ellertsen (Redaktør)

I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. I denne boken får leseren innsikt i hva en i dag vet om sentralnervesystemets oppbygning og funksjon. Les mer
Vår pris
959,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 959,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. I denne boken får leseren innsikt i hva en i dag vet om sentralnervesystemets oppbygning og funksjon.
Her presenteres undersøkelsesmetoder som leger, psykologer og pedagoger kan benytte for å diagnostisere og beskrive de funksjonelle aspektene av nevrobiologiske forstyrrelser hos barn og unge. Boken har kapitler om grunnleggende kunnskapsområder som anatomi, genetikk og nevropsykologi, og mer spesifikke kapitler om blant annet dysleksi, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, tics og Tourette syndrom, oppmerksomhetsproblemer, epilepsi, cerebral parese, autisme, hodeskader og mental retardasjon. Boken henvender seg til to grupper. Den ene er studenter i psykologisk, pedagogisk, medisinsk og annen helsefaglig utdanning. Den andre er fagfolk i barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, PPT, kompetansesentra, barnevern, barnehager, skoler og andre 1. linjetjenester.


Bente Gjærums hjemmeside
Forord og innholdsfortegnelse

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 659
ISBN: 9788205304345
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi
Sentralnervesystemets utvikling

Dannelse av nevralrøret

Differensiering av nervesystemet

Nervecellens struktur og funksjon i det nevronale nettverket

Eksempler på skader og dysfunksjon på cellenivå

Inndeling av nervesystemet

Inndeling ut fra beliggenhet/anatomi

Inndeling ut fra funksjon

Det somatiske nervesystemets struktur og funksjon

Ryggmargen (medulla spinalis)

Baneriryggmargen

Reflekser

Lammelser

Hjernestammen

Lillehjernen (cerebellum)

Storhjernen (cerebrum)

Hjernenervene

Hjernens hinner, hulrom og blodtilførsel

Hjernehinnene

Hjernens hulrom

Hjernens blodtilførsel

Sanseorganene

Øyet - synets nevrologi

Øret - hørselens nevrologi

Hudenssanseapparat

Sansning fra muskler og ledd - proprioceptiv sans

Limbiske strukturer

Litteratur


Kapittel 2 Momenter til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon hos barn og ungdom
Innledning

Hvilke utfordringer står vi overfor i det å forstå nevropsykiatriske tilstander?

Nevroanatomi og -fysiologi i et utviklingsorientert og funksjonelt lys

0-20 uker i fosterlivet

20-40 uker i fosterlivet

0-2 år

Kvalitative aspekter av prenatal utvikling av hjernen hos mennesker

Hjernebarken og utvikling av funksjon

Stoffskiftets betydning for hjernens utvikling og funksjon

Hvordan kan vi forstå at hjernen utvikler seg?

Hjernens utvikling etter de første leveår

Avvikende utvikling av hjernen og restitusjon etter skade

Uheldige effekter av traumer og vedvarende stress på hjernens utvikling og funksjon

Nevropsykologiske synspunkter på utvikling

Hvordan kan vi forstå patogenesen ved ulike medisinske tilstander?

Vi må integrere informasjon om kompetanse med muligheter for mestring.

Avslutning

Litteratur


Kapittel 3 Nevropsykologisk teori og empiri
Innledning

Hva vet vi om hjerne-atferd-relasjoner?

Lokalisasjon

Hjerne-atferd-relasjoner

Nyere teori og modeller for forståelse av oppmerksomhet og regulering av atferd

Hjernens plastisitet

Klinisk nevropsykologi

Nevropsykologiske grunnprinsipper

Undersøkelsesmetoder og skoleretninger

Validering

Gyldighet av nevropsykologiske testresultater

Funksjonelle billedteknikker

Kritisk lys på anvendt klinisk nevropsykologi

Indikasjon for nevropsykologisk undersøkelse

Oppsummering

Litteratur


Kapittel 4 Atferd og gener
Atferd og gener

Introduksjon til noen viktige genetiske begreper

Generkodesav DNA

Genetisk variasjon

Mutasjoner og polymorfier

Rekombinasjon av gener

Forholdet mellom genotype og fenotype

Arvegang av genetiske egenskaper

Samspill mellom gener og miljø

Genetisk sykdom og genetisk sårbarhet

Utfordringer for atferdsgenetikere

Pålitelig diagnostikk

Avgrensning av atferdsfenotypen

Påvisning av arvelighet

Familieundersøkelser

Tvillingstudier

Kvantitativ genetikk

Genetisk epidemiologiske undersøkelser

Genetiske faktorers betydning for atferd hos barn og unge

Kromosomfeil

Enkeltgentilstander

Enkeltgentilstander med enkel arvegang

Enkeltgentilstander med uvanlig arvegang

Komplekse tilstander

Autisme

Tourettes syndrom og obsessiv-kompulsive tilstander

Oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet (HKFIADHD)

Dysleksi og andre lærevansker

Kognitive funksjoner

Angst og depresjon

Utagerende atferd

Ny teknologi har gitt nye muligheter til genetisk kunnskap

Molekylærgenetikk

Det humane genomprosjektet

Kliniske implikasjoner og etiske utfordringer av genetisk kunnskap

Er kunnskap om genetikk ved atferd og psykiske forstyrrelser nyttig?

Etiske utfordringer knyttet til gentesting

Genetisk determinisme

Genetisk seleksjon

Litteratur


Kapittel 5 Den barnenevrologiske undersøkelsen
Innledning

Anamnesen

Den kliniske barnenevrologiske undersøkelsen

Det nyfødte barnet og de første levemånedene

Nevrologisk undersøkelse i småbarns- og skolealder

Nevrologiske funksjoner som vurderes klinisk

Det motoriske systemet

Nevrologiske soft signs

Det sensoriske systemet

Hjernenerver

Supplerende nevrologiske prøver og undersøkelser

EEG (elektroencefalografi)

Nevrografi (nerveledningshastighet) og elektromyografi (EMG)

AER (auditory evoked response eller auditiv hjernestammerespons).

SER (somatosensory evoked response eller somatosensorisk hjernestammerespons)

VEP (visual evoked response eller visuell hjernestammerespons)

ERG (elektroretinografi)

Computertomografi (CT)

Magnettomografi (magnetisk resonans, MR)

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) og Positron Emission Tomography (PET)

Litteratur


Kapittel 6 Nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom
Innledning

Halstead-Reitan-tradisjonen

Behavioural neurology-tradisjonen

Vurdering og tolkning av testresultater

Tester i Halstead-tradisjonen for barn over 5 år

Tester i Luria-tradisjonen for barn over 3 år

Nevropsykologisk og nevromotorisk utviklingsvurdering av barn i førskolealder og barn med omfattende utviklingsforstyrrelser

Testproblemer

Konsekvenser for testing

Nevropsykologisk testing av småbarn

Bruk av ulike tester som et testbatteri

Andre tester som brukes ved nevropsykologisk vurdering

Psykomotoriske utviklingstester

Utviklingsscreening

Atferdsregistreringsskjemaer

Bruk av nevropsykologiske undersøkelsesresultater for barn i pedagogisk og terapeutisk sammenheng

Litteratur


Kapittel 7 Psykisk utviklingshemning/mental retardasjon
Innledning

Symptomer og undergrupper

Forekomst

Årsaksforhold, komorbiditet og forståelsesmodeller

Årsaker til psykisk utviklingshemning

Prenatale årsaker

Perinatale årsaker

Postnatale årsaker

Somatiske problemer ved psykisk utviklingshemning

Psykiatriske problemer ved mental retardasjon

Forståelsesmodeller vedrørende mentale og psykiske vansker

Kognitive og nevropsykologiske forhold ved psykisk utviklingshemning

Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk

Diagnostisering

Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser

Medikamentell behandling

Oppsummering

Litteratur


Kapittel 8 Autisme og andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
Symptomer

Forekomst

Årsaksforhold - forståelsesmodeller

Nevrobiologiske forhold

Kognitive forhold

Sammenheng mellom kognisjon, hjerne og atferd ved autisme

Kognitive modeller for å forstå autisme

"Teori om sinnet" eller "theory of mind"

Eksekutive funksjonsvansker

" Weak central coherence"

Emosjonsteori

Sammenheng mellom "theory of mind" og emosjonsteori

Spesifikke funksjonsprofiler

Klinisk undersøkelse - differensialdiagnostikk

Tiltak

Kommunikasjonstrening

Sosialtrening

Fysiskaktivitet

Medikamentell behandling

Oppsummering

Litteratur


Kapittel 9 Epilepsi
Innledning

Klassifikasjon og symptomer

Diagnostikk - elektroencefalografi (EEG)

Forekomst, årsaker og prognose

Behandling avepilepsi

Bivirkninger av de vanligste antiepileptika

Kognitive vansker og lærevansker ved epilepsi

Hvordan anfallsaktivitet kan påvirke kognitiv utvikling, fungering og læring

Betydningen av lokalisering av epileptiske foci for kognitiv fungering..

Kognitive bivirkninger av antiepileptisk medikasjon

Emosjonelle og psykososiale følger av epilepsi

Litteratur


Kapittel 10 Cerebralparese
Innledning

Forekomst

Symptomer, undergrupper og tilleggshandikap

Diplegi

Hemiplegi

Tetraplegi

Dyskinetisk CP

Ataksi

Tilleggshandikap ved CP

Generelt om etiologi

Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk

Behandling

Medisinsk behandling

Kognitive vansker og lærevansker ved cerebral parese

Diplegi

Hemiplegi

Tetraplegi

Ataktisk CP

Dyskinetisk CP

Nevropsykologisk og pedagogisk undersøkelse

Aktuelle tester når barnet mangler talespråk

Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser

Lesning og skriving

Matematikk

Kommunikasjonshjelpemidler

Atferdsvansker og andre psykiatriske symptomer

Integrering eller spesialskoler?

Prognose

Litteratur


Kapittel 11 Det føtale alkoholsyndrom - FAS
Historikk/bakgrunn

Beskrivelse av tilstanden og diagnosekriterier

Forekomst

Årsaksforhold og skademekanismer

Årsaksforhold

Skademekanismer

Somatiske forhold

Kognitive, nevropsykologiske forhold

Svangerskap og spedbarnsalder

Førskolealder

Skolealder

Ungdom og voksen alder

Atferdsavvik

Lærevansker

Diagnostikk

Medisinsk undersøkelse

Psykologiske og pedagogiske undersøkelser

Differensialdiagnoser

Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser

Medikamentell behandling

Litteratur


Kapittel 12 Hodeskader
Forekomst og årsaker

Metodeproblemer

Innsidens og prevalens

Variasjon med alder, kjønn og psykososiale forhold

Shaken baby syndrome

Medisinske aspekter

Diagnostikk

Senfølger

Plastisitet versus sårbarhet

Alder ved skade

Tid etter skade

Alvorlighetsgrad av skade

Kognitive senfølger

Psykiatriske senfølger

Senfølger - et sammendrag

Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser

Litteratur


Kapittel 13 Urolige, uoppmerksomme og impulsive barn
Innledning og historikk

Symptomer, undergrupper og forløp

Symptomer

Undergrupper

Forløp

Forekomst

Årsaksforhold og forståelsesmodeller

Teorier/modeller

Årsaksfaktorer

Kognitive og nevropsykologiske forhold

Klinisk undersøkelse, diagnostikk og komorbiditet

Klinisk undersøkelse

Differensialdiagnostikk og komorbiditet

Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser

Generelle retningslinjer

Spesifikke retningslinjer

Ulike terapitilbud

Medikamentell behandling

Litteratur


Kapittel 14 Tics, Tourette og tvangsforstyrrelser
Tics - Gilles de la Tourettes syndrom

Beskrivelse av tilstandens symptomer, forekomst og komorbide tilstander

Årsaksforhold - forståelsesmodeller

Kognitive, nevropsykologiske forhold

Klinisk undersøkelse - differensialdiagnoser

Behandling

Tvangsforstyrrelser

Beskrivelse av tilstandens symptomer og forekomst

Årsaksforhold - forståelsesmodeller

Klinisk undersøkelse - differensialdiagnostikk

Behandling

Litteratur


Kapittel 15 Spesifikke språkforstyrrelser
Innledning

Utvikling av språk

Diagnostiske kriterier for spesifikke språkforstyrrelser

Diagnostiske kriterier i ICD-10 og DSM-IV

Undergrupper

Fonologisk/artikulatorisk forstyrrelse

Ekspressiv forstyrrelse

Impressiv forstyrrelse

Forekomst

Språkforstyrrelser og andre utviklingsvansker

Språkforstyrrelser og psykiske vansker

Forløp

Årsaksforhold/mekanismer

Hjerneskade

Kjønn

Miljømessige faktorer

Genetiske forhold

Hjerneorganiske korrelater til SSF

Svikt i hurtig prosessering

Undersøkelse/utredning

Hørselundersøkelse og nevrofysiologiske undersøkelser

Intervjuer

Tester

Observasjon av barns spontane språklige ytringer

Tiltak

Pedagogiske tiltak

Tilrettelegging

Trening

Medikamentell behandling

Bredtilnærming

Litteratur


Kapittel 16 Dysleksi
Hva er dysleksi?

Ulike tilnærminger til kategorisering: empirisk eller teoretisk begrunnede undergrupper?

Kategorisering på grunnlag av vanskeprofil

Kategorisering på grunnlag av prosesseringsfortrinn

Kategorisering på grunnlag av nevropsykologiske profiler

Kategorisering på grunnlag av språklig kompetanse

Teoretiske rammer for lesing

Kjennetegn ved dysleksi - diagnostiske kriterier?

Nevrologiske funn ved dysleksi

Funksjonell hjerneavbilding ved dysleksi

Kognitive avvik ved dysleksi

Auditive/fonologiske egenskaper

Genetiske markører for dysleksi

Cerebellums rolle i dysleksi

Dysleksi og komorbiditet

Utredning

Spesifikke lese- og skriveferdigheter

Basale språkfunksjoner

Nevropsykologisk profilanalyse ved lærevansker

Tiltak

Litteratur


Kapittel 17 Matematikkvansker
Hvor mange barn har matematikkvansker?

Generelle lærevansker

Spesifikke matematikkvansker

Utviklingen av barns regneferdigheter

Oversikt over utviklingen av talloppfatning, tallforståelse og regning..

Skolens pensum

Barneskolen

Ungdomsskolen

Matematikkvansker ved forskjellige tilstander

Matematikkvansker etter ervervede hjerneskader

Matematikkvansker hos barn

Matematikkvansker ved psykisk utviklingshemning

Pedagogiske tiltak ved psykisk utviklingshemning

Matematikkvansker ved svake evner

Pedagogiske tiltak ved svake evner

Spesifikke matematikkvansker

Matematikkvansker hos barn som har språklig betingede vansker

Pedagogiske tiltak ved språklig betingede matematikkvansker

Matematikkvansker ved nonverbale lærevansker

Pedagogiske tiltak ved nonverbale lærevansker

Matematikkvansker ved prematuritet (for tidlig fødsel)

Matematikkvansker ved ADHD og Tourettes syndrom

Pedagogiske tiltak ved ADHD og Tourettes syndrom

Om å lære klokka

Kjønnsforskjeller i matematiske ferdigheter

Spesielt gode ferdigheter i matematikk

Utredning av matematikkvansker

Nevropsykologisk og pedagogisk testing ved matematikkvansker

Tester og prøver for matematikk

Matematikkferdigheter som må1 på andre ferdigheter

Tiltak for matematikkvansker

Noen hjelpemidler og metoder

Forståelse eller pugg

Hvor mye matematikk?

Sluttkommentarer

Litteratur


Kapittel 18 Nonverbale lærevansker
Innledning

Symptomer ved NLU

Undergrupper

Forekomst

Årsaksforhold

Hvite fibre

Sammenhengen mellom sosiale lærevansker og kognitiv svikt

Kognitive/nevropsykologiske forhold

Utvikling/forløp

Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk

Differensialdiagnostikk

Komorbiditet

Terapeutiske og pedagogiske konsekvenser

Litteratur


Kapittel 19 Psykofarmakologisk behandling
Innledning

Psykofarmakas virkningsmåter

Farmakokinetikk

Måling av effekter av medikamenter

Globale skåringsskjemaer

Spesifikke spørreskjemaer eller intervjuer

Direkte observasjoner

Testing av prestasjoner/ferdigheter

Tilstander og deres farmakologiske behandling

De ulike medikamentene

Sentralstimulerende medikamenter

Farmakologiske aspekter

Klinisk bruk

Bivirkninger

Trisykliske antidepressiver

Farmakologiske aspekter

Klinisk bruk

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI)

Farmakologiske aspekter

Klinisk bruk

Nevroleptika/antipsykotiske medikamenter

Klinisk bruk

Alfa-2-agonister (klonidin)

Stemningsstabiliserende medikamenter

Litium

Karbamazepin

Valproinsyre

Søvnforstyrrelser

Melatonin

Andre medikamenter

MAO-hemmere

Opiatblokkere

Piracetam

Litteratur


Kapittel 20 Tiltak og tilbud for barn og unge
Vi står overfor en bredspektret og kompleks oppgave

Utredning er en forutsetning for å tilrettelegge adekvate tiltak

Hvem kan bidra med hva når et barn trenger utredning og tiltak?

Skoleverket er den pedagogiske aksen

Skoler og barnehager

PP-tjenesten

Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet

Helsevesenet er den medisinske aksen

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og allmennpraktikere

Polikliniske og sykehusbaserte spesialisttjenester i fylkene

Regionale og landsdekkende spesialisthelsetjenester

Barnevern, familievern, sosiale tjenester og trygdekontorer er Den tredje aksen

Ulike tiltak ved Mike behov

Habilitering som tjenestetilbud og arbeidsmetode

Prinsipielle retningslinjer for å anbefale tiltak ut fra nevropsykologisk og nevromotorisk utredning


Konklusjon

Litteratur

Om forfatterne