Meny
 
Problematferd i klasserommet - 
      Astrid Slåttøy

Problematferd i klasserommet

en lærerveiledning

Det har vært en skolepolitisk målsetting de siste ti årene å inkludere alle elever i den vanlige skolen. Dette har ført til større fokusering på det økende antallet elever med problematferd. Samtidig har læreres syn på problematferd endret seg. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Det har vært en skolepolitisk målsetting de siste ti årene å inkludere alle elever i den vanlige skolen. Dette har ført til større fokusering på det økende antallet elever med problematferd. Samtidig har læreres syn på problematferd endret seg. De ser ikke lenger på elever med problematferd som slemme, men erkjenner at det kan være underliggende årsaker til aggressivitet, utagerende atferd og mobbing. Forfatterens hovedhensikt er å hjelpe lærere til å mestre problematferd i skolen.

Forfatteren beskriver vanlig problematferd, gir råd om hvordan læreren kan observere og kartlegge den og viser hvilke behov elever med slik atferd har. Hun drøfter hvordan lærerens klasseledelse og klasseregler kan innvirke på atferden og bidra til å forebygge og minske problematferd. Elevsamtaler og samarbeid med hjem og foresatte er et viktig tema i boka. Forfatteren viser også eksempler på individuelle opplæringsplaner og gir råd om organiseringen av spesialundervisningen og hvordan skoleledelsen og instanser utenfor skolen bør trekkes inn i arbeidet med problematferd. I tillegg til disse temaene beskriver forfatteren hvordan læreren skal forholde seg til elever med medisinske diagnoser og elever som har vært utsatt for omsorgssvikt og mishandling.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 219
ISBN: 9788202218126
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 Hva er problematferd?
"Jaså, du har truffet flere turboer, sånne som meg"

Hva slags merkelapper settes på elevene med problematferd?

Definisjoner av problematferd

En arbeidsmodell for atferdsvansker

Funksjonsprofil for å kartlegge elevens sterke og svake sider

Problematferd: Omfang og utviklingstrekk


2 Hvilke behov har elever med problematferd?
"Du vet ikke hvordan frokosten foregår hjemme hos oss"

Elevenes fire hovedbehov i undervisningssituasjonen

Trygghet

Hvem er utrygge?

Læreren som "betydningsfull annen"

Klasseregler som trygghetsrammer

Rutiner for å iverksette konsekvenser av regelbrudd

Utvikle tanke før handling hos elevene

Trygghet utenfor klasserommet

Oversikt

Oversikt og konsentrasjon

Uketimeplanen

Timensplan

Deltakelse

Ansvar

Elevenes egen observasjon og kartlegging

Lar elevene seg engasjere?

Mestring

Mestringsbehovet

Mestring i fag og sosial omgang

Prøver

Organisere timen rundt aktiviteter som mestres

Oppsummering


3 Klasseledelse
Klasse 9A starter en norsktime

Klasse 7A starter en norsktime

Starten av timen: Nå eller aldri

På vei inn i klasserommet

Læreren definerer situasjonen

Timensplan

Så raskt som mulig fra atferd til fag

Samspill og relasjoner

Lederskap og innflytelse

Læreren som speil for elevene

Læreren som modell for elevene

Formulere irettesettelse positivt

Klassen: Den gode gruppen


4 Klasseregler
Klassen med 150 "hysj!" i timen

Klasseregler i tre klasser

Klasseregler for 3.klasse, Bakken skole

Klasseregler for 6B, Haugen skole

Klasseregler for 9C, Toppen skole

Sentrale temaer ved utforming og bruk av klasseregler

Skal klassereglene være oppslått i klasserommet?

Hvordan komme i gang med å lage regler?

Har elevene vært med på å utforme reglene?

Hva er det viktig å si noe om?

Skal reglene forby, påby eller beskrive atferd?

Hvor mange regler trenger man?

Hvordan skal elevene forstå innholdet i reglene, og hvordan skal de huske dem?

Et eksempel: Klassereglene som virkemiddel i en urolig 7.klasse

Innledning

7A: Forberedelsen

Tiltaket

Når elever følger eller bryter klasseregler

Ros eller ris?

Bruken av forebyggende og negative tilbakemeldinger

Oppsummering


5 Are og Eva: Skolehistorie og hjelpetiltak
Innledning

Are

Ares skolehistorie

Vurdering av Ares undervisningstilbud

Et nytt undervisningstilbud

Hvordan gikk det med Are?

Eva

Evas skolehistorie

Vurdering av Evas undervisningstilbud

Et nytt undervisningstilbud

Oppsummering

Are og Eva, en sammenligning

Faglige vansker og atferdsproblemer

Maktforholdet i de to eksemplene


6 Elevsamtalen
Elevsamtalen: Planlagt og med plan

Kommunikasjon for trygghet

Ros og anerkjennelse

Fagsamtalen

Konflikt mellom elever

Konflikt mellom lærer og elev

Rammene rundt samtalene


7 Observasjon og kartlegging
Observasjon før handling

Mange typer observasjon

Hva er observasjon?

Systematisk og usystematisk observasjon

Kvantitativ og kvalitativ observasjon

Observasjon og tolkning

Læreren observerer

Elevene observerer

Observatør utenfra

Samarbeid med de foresatte

Oppsummering


8 Individuelle opplæringsplaner for elever med problematferd
Innledning

Individuell opplæringsplan for Mads

Skolehverdagen til Mads

Må1 og hovedområder for sosial utvikling for Mads

Må1 og hovedområder for faglig utvikling for Mads

IOP som et utviklingsdokument

Organisering, ressursbruk og elevmedvirkning

IOP som målstyringsinstrument

IOP som et planleggingsdokument for både lærere og elever

IOP som kontrakt om opplæring

Avslutning: En IOP må brukes i alle timene


9 Elever med medisinske diagnoser
Innledning

Elever med ADHD

Vanlig atferd hos elever med ADHD

ADHD: Hovedtrekk, årsaker og utbredelse

Medisinering som tiltak

ADHD: Vurderingsgrunnlag og diagnosekriterier

Arild

Tilleggsvansker for elever med ADHD

De vanligste vanskene

"Opposisjonell atferdsforstyrrelse" og "Alvorlig atferdsforstyrrelse"

Pål

Skolehistorie og hjelpeinstanser

Oppvekstforhold og hjemmesituasjon

Mestringsområder

Faglig standard: Et eksempel fra norskfaget

Medikamentell behandling

Pedagogiske tiltak for elever med ADHD

Fasthet og struktur, stabilitet og rutiner

Å stoppe utagerende atferd fysisk og å skjerme andre eleven

Å lære å to perspektiv

Andre tiltak

Informasjon og holdninger hos medelever og lærere

Diagnostisering: Skal - skal ikke?


10 Omsorgssvikt og mishandling
Omsorgssvikt

Psykiske overgrep: Allis sønn Elling

"Allis sønn": Ytre ramme og tema

Elling og moren Alli

Elling, Jakop og farfaren

Elling, læreren og skolen

Familie- og miljømessige forhold: Svart pedagogikk

Seksuelle overgrep: Rita

Rita i klasserommet

Oppvekstforhold og hjemmesituasjon

Ritas mestringsområder og faglige standard

Seksuelle overgrep

Incest som universelt fenomen

Forekomst og atferdsutvikling

Forebyggende tiltak i skole og barnehage

Tiltak for Rita

Hjelpeinstanser og reaksjoner

Lærerens rolle

Pedagogiske tiltak

Avrunding


11 Samarbeid mellom skole og hjem
Foreldrenes nye rolle i skolen

Første skoledag: Forventninger og angst

Skolens samarbeidsfora - foreldrenes storfamilie?

Innledning

Foreldremøtet

Familiegrupper og foreldre i skolehverdagen

Konferansetimen

Innkalling til konferansetime

De mange historiene i konferansetimen

Hva er skolens og hva er hjemmets oppgaver? Om deling av ansvar

Den mislykkede grenseoppgangen mellom skolens og foreldrenes ansvar

Den vellykkede grenseoppgangen mellom skolens og foreldrenes ansvar

Skolens informasjon til foreldrene

Innledning

En ny elev i klassen

Informasjon om elever med problemer

Avrunding

Samarbeidsregler

Forhandlingsbarn og grensesetting


12 Gjennom læreren hjelpes eleven
Innledning

Organisering av spesialundervisningen

Fleksibel organisering

To klassestyrere i klasser med problemelever

Skoleassistent

Miljøverksted

Utvikling av lærerens kompetanse via veiledning

Hvordan utvikler vi kompetanse hos den enkelte lærer?

En modell for veiledning av lærere med problemelever

Avklaring av roller og arbeidsform

Prosessen og faser i arbeidet

Et eksempel fra 4.klasse

Modellens teorigrunnlag

Skoleledelsen og atferdsproblemene

Arbeidsmiljøet i skolen og skoleledelsens ansvar

Skolelederens forhold til elevene med problematferd

Skolelederens forhold til lærere som arbeider med elever med problematferd

Samarbeidspartnere utenfor skolen

Hvem er samarbeidspartnerne?

Veiledning fra eksterne etater

Samarbeid mellom skolen og eksterne etater

Elevens og foreldrenes deltaking på møter


Litteratur